HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

 

 

 

 

        NOVÁ DATA DĚJIN KSČ

 

image002

září 1994 - březen 1995

 

 

Pracoval přípravný výbor Strany československých komunistů s podporou neformálního hnutí Obnova poté, co shromáždění komunistů a bezpartijních občanů Prahy nastolilo otázku obnovy komunistické strany - symbolicky vyjádřenou pracovním termínem - iniciativa ke svolání řádného 18. sjezdu KSČ.

 

 

image002

10. března 1995

 

 

Orgány státní správy byla provedena registrace Strany československých komunistů.

 

 

image002

22. dubna 1995

 

 

V Praze se uskutečnil Sjezd obnovy komunistické strany. Jednání tohoto sjezdu završilo první část procesu obnovy komunistického hnutí a komunistické strany v zemi.

Sjezd

 • Schválil a ocenil práci a politické kroky komunistů a sympatizujících v neformálním hnutí Obnova.
 • Schválil rozhodnutí komunistů hnutí Obnova konstituovat přípravný výbor obnovené Komunistické strany a jeho žádost o registraci nové strany - Strany československých komunistů a všechny kroky s tím spojené. Sjezd schválil zprávu o činnosti přípravného výboru.
 • Prohlásil, že názorová platforma "Za socialismus" a její činnost byla pozitivním začátkem obnovy strany a ukončení její činnosti na prostějovském sjezdu bylo výrazem politické trpělivosti účastníků platformy a přispělo k posílení myšlenky obnovy v řadách komunistů a bezpartijních.
 • Dále schválil Stanovy Strany československých komunistů, Dokument sjezdu Co chceme, Prohlášení sjezdu obnovy ke členům KSČM, KSČ a sympatizujícím, Memorandum o nové internacionále a Programovou orientaci strany.
 • Zvolil Ústřední výbor strany v počtu čtyřiceti devíti soudruhů a soudružek, Ústřední rozhodčí a Ústřední revizní komisi.
 • Vzal na vědomí pozdravné dopisy členů strany a sympatizujících.

 

 

image002

10. února 1996

 

 

V Praze se uskutečnil 18. sjezd Strany československých komunistů, který prohlásil, že strana byla obnovena. Českoslovenští komunisté se znovu otevřeně přihlásili k historickým symbolům práce a sepětí dělníků, rolníků a inteligence. K tomu, co tyto symboly představují: k zápasu za osvobozenou práci, za lidskou důstojnost, jistoty a lidské štěstí. Sjezd se sešel pod symboly srpu, kladiva a hvězdy.

Sjezd

 • Prohlásil za neplatný tzv. Mimořádný sjezd KSČ v prosinci 1989 a některé další dokumenty a zahájil novou etapu organizačního sjednocování československých komunistů.
 • Schválil Zprávu ÚV SČK 18. sjezdu Strany československých komunistů "Obnova strany v zápasu za lepší život pro většinu. Úkoly a očekávání v roce parlamentních voleb 1996", Volební program SČK "Československo-práce-socialismus", Provolání Strany československých komunistů k 75. výročí založení KSČ, Stanovisko Strany československých komunistů k únoru 1948, Dopis Strany československých komunistů 4. sjezdu KSČM a členům KSČM "Komunisté 4. sjezdu KSČM".
 • Zvolil Ústřední výbor strany v počtu 49 soudruhů a soudružek, Ústřední rozhodčí a Ústřední revizní komisi.
 • Vzal na vědomí pozdravné dopisy členů strany a sympatizujících a pozdravná poselství 23 komunistických a dělnických stran ze zahraničí. Z domácích politických stran byly na sjezd pozvány SLB, SDL, ČSSD a KSČM. Sjezdu se z uvedených politických stran nezúčastnil žádný zástupce. KSČM pozvání odmítla.

 

 

image002

7. března 1998 - 18. září 1999

 

 

Probíhal Konvent komunistů v České republice. Za jednacím stolem se sešli členové Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), Strany československých komunistů (SČK) a neorganizovaní komunisté, kteří měli neformální mandát, aby jednali o možnostech sjednocení komunistů v zemi, které si přály desetitisíce komunistů.

Konvent vyzval členy i představitele KSČM a SČK a neorganizované komunisty k zamyšlení. Vyzval je zároveň k tomu, aby přispěli ke sjednocení komunistů. Vyzval komunisty k rozchodu s revizionisty, oportunisty a nositeli demokratického socialismu. Vyzval komunisty, aby postupovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Uskutečněných 5 zasedání Konventu a přijaté dokumenty dokládají upřímné úsilí delegace SČK, aby byly vytvořeny podmínky pro posouzení předpokladů pro obnovu jednotné komunistické strany. SČK při jednáních Konventu vycházela vždy z objektivního hodnocení nelehké situace v Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM), projevovala maximální zdrženlivost a trpělivost, zároveň však přicházela ze zásadovými stanovisky.

Přestože Konvent potvrdil, že komunisté v této zemi mají o čem jednat, mají co dělat a že je aktuální potřeba jedné komunistické strany v zemi, vedení KSČM proces Konventu nepodpořilo a rozeslalo interní stranickou směrnici, kterou strašilo řadové členy a místní stranické orgány hrozbou ze strany SČK a zapovídalo členům KSČM studium dokumentů Konventu. Postoj vedení KSČM zablokoval konkrétní kroky členů KSČM směřující ke sjednocení komunistického hnutí v České republice.

 

 

image002

4. prosince 1999

 

 

V Praze se uskutečnil 19. sjezd KSČ (SČK).

Sjezd

 • Konstatoval, že v České republice existuje jediná komunistická strana, ne jenom podle názvu, ale podle principů, na kterých se obrodila, jimiž v kontinuitě navazuje doma i v zahraničí na Komunistickou stranu Československa (KSČ), která byla založena v roce 1921 jako samostatná sekce Kominterny.
 • Schválil Zprávu Ústředního výboru Strany československých komunistů (KSČ) 19. sjezdu "Strana za obnovu socialismu v protiimperialistické solidaritě, za naplnění základních národních a sociálních jistot", schválil změnu názvu strany z názvu Strana československých komunistů (SČK) na název Komunistická strana Československa (KSČ) a symbol KSČ - tradiční rudou pěticípou hvězdu se srpem a kladivem, schválil dále změny ve Stanovách strany, Politický program strany "KSČ 2000" - idea, organizace, jednota a akce.
 • Zvolil Ústřední výbor strany v počtu 55 soudružek a soudruhů, Ústřední rozhodčí a Ústřední revizní komisi.
 • Vzal na vědomí pozdravná poselství a dopisy, které obdržel. Sjezd zaslal pozdrav delegátům 5. sjezdu KSČM s výzvou a vyjádřením připravenosti KSČ spolupracovat v zájmu lidí v České republice.
 • Sjezdu se zúčastnily delegace autentických komunistických stran ze zahraničí.

 

 

image002

17. února 2000

 

 

Ministerstvo vnitra opatřilo Stanovy KSČ doložkou o registraci jejich změny a změny názvu strany na Komunistická strana Československa.

 

 

image002

25. září 2001

 

 

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele Vlády České republiky proti odpůrci Komunistická strana Československa, dříve Strana československých komunistů, o pozastavení činnosti politické strany takto:
Návrh na pozastavení činnosti politické strany Komunistická strana Československa, dříve Strana československých komunistů, se zamítá.

 

 

image002

7. prosince 2002

 

 

V Praze se uskutečnil 20. sjezd KSČ

Sjezd

 • Projednal výsledky práce strany od jejího 19. sjezdu.
 • Vyslovil se k problematice domácí a mezinárodní situace.
 • Schválil Zprávu Ústředního výboru KSČ "Strana za mír, národní identitu, práci, za akceschopnou stranu", přednesenou generálním tajemníkem strany soudruhem Miroslavem Štěpánem.
 • Schválil Zprávu Ústřední rozhodčí komise KSČ a Zprávu Ústřední revizní komise KSČ.
 • Přijal Programový dokument "Za mír, národní identitu, práci, za akceschopnou stranu", který konkretizuje pro posjezdové období dlouhodobý Politický program strany "KSČ 2000" schválený 19. sjezdem strany.
 • Zvolil Ústřední výbor strany v počtu 69 soudružek a soudruhů, zvolil Ústřední rozhodčí a Ústřední revizní komisi.
 • Potvrdil všechna rozhodnutí ÚV KSČ mezi sjezdy a vyslovil souhlas se všemi stanovisky Ústřední rozhodčí komise k řešení členských otázek.

Uložil úkoly Ústřednímu výboru KSČ.

 

 

image002

25. února 2006

 

 

V Praze se uskutečnil 21. sjezd KSČ, a to pod heslem

„XXI. SJEZD KSČ A NOVÁ VÝZVA“

 • Projednal výsledky práce strany od jejího 20. sjezdu.
 • Schválil Politickou zprávu XXI. sjezdu KSČ „Společným úsilím za společné cíle, proti společnému protivníkovi“, přednesenou generálním tajemníkem strany soudruhem Miroslavem Štěpánem.
 • Schválil Sdělení Ústřední rozhodčí komise KSČ a Ústřední revizní komise KSČ.
 • Přijal následující dokumenty:

*      Rezoluce k politické situaci

*      Oslovení XXI. sjezdu KSČ – všem komunistům, levicovým stranám, občanským iniciativám a občanům v České republice

*      Prohlášení k mladým komunistům a levicově orientované mládeži

*      Stanovisko KSČ ke Straně evropské levice

*      Obnova socialismu je alternativou

*      Požadavek na dodržování práv zaručených Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod

*      Práce všem – právo na život pro všechny

*      Provolání XXI. sjezdu KSČ na obranu Iráku a proti válce

 • Uložil úkoly Ústřednímu výboru KSČ.

 

 

image002

14. května 2011

 

 

V Praze se uskutečnil 22. sjezd KSČ, a to pod heslem

„JSME KOMUNISTÉ“

Projednal a schválil

Uložil úkoly Ústřednímu výboru KSČ

 

 

 

image002

29. listopadu 2014

 

 

V Praze se uskutečnil řádný 23. sjezd KSČ

Projednal a schválil

·         Zprávu ÚV KSČ XXIII. sjezdu KSČ, přednesenou soudruhem Jiřím Vábrem

·         Udělení titulu Čestný generální tajemník Komunistické strany Československa Ing. Miroslavu Štěpánovi, CSc., jehož památku uctil minutou ticha

·         Dokument „Výzva ke znovuobnovení Mezinárodní komunistické internacionály a Jednotné fronty proti fašismu

·         Změny ve znění Stanov Komunistické strany Československa

Zvolil

·         Ústřední výbor KSČ v počtu 34 soudruhů a soudružek

·         Ústřední rozhodčí a Ústřední revizní komisi a jejich předsedy

Potvrdil platnost dosavadní programové orientace Komunistické strany Československa

Mezi vzácnými hosty sjezdu byli soudruh Miloš Jakeš, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič, místopředseda Strany demokratického socialismu JUDr. Lubomír Ledl, tajemníci velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky, zástupci Komunistické strany Čech a Moravy ze čtyř okresů. Dále zástupci Pektusanu a časopisu Dialog. Pozdravné zdravice našemu sjezdu přišly od Komunistické strany Německa, Komunistické strany Kuby, Korejské strany práce, předsedy KSČM JUDr. Vojtěcha Filipa, komunistů KSČM z Klatov a Dvora Králové a další.

usnesení sjezd uložil nově zvolenému Ústřednímu výboru strany aktualizovat programový dokument „KSČ 2000“ – Idea, organizace, jednota a akce – o hlavní úkoly pro období do konce roku 2016.

Sjezd rozhodl o zaslání dopisů manželce Ing. Miroslava Štěpána, CSc., Aleně Štěpánové a zasloužilým členům obnovené KSČ. Poděkoval za celoživotní práci pro stranu soudruhu prof. Aloisi Dvořákovi a poblahopřál mu k jeho významnému životnímu jubileu.

 

 

 

image002

Nově zvolený Ústřední výbor KSČ na svém 1. zasedání

1)    zvolil jednohlasně generálním tajemníkem Ústředního výboru strany soudruha

RSDr. Jiřího Vábra

 

2) zvolil jednohlasně Předsednictvo Ústředního výboru strany ve složení:

Vábr Jiří – generální tajemník ÚV KSČ

Servista Jozef – 1. statutární zástupce generálního tajemníka ÚV KSČ

Blaško Roman – jednatel a pokladník ÚV KSČ

Grünbauer Jiří – tajemník ÚV KSČ

Hollerová Věra – tajemnice ÚV KSČ

Hájek Zdeněk – člen předsednictva ÚV KSČ

Hejna Miroslav – člen předsednictva ÚV KSČ

Holler Miroslav. – člen předsednictva ÚV KSČ

Makovec Jiří – člen předsednictva ÚV KSČ

Novák Václav – člen předsednictva ÚV KSČ

Říha Václav – člen předsednictva ÚV KSČ

 

 

image002

12. března 2018

 

 

Ministerstvo vnitra opatřilo Stanovy KSČ doložkou o registraci jejich změny v souvislosti s novelou zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image002

 

 

PŘEČETLI JSME

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KSČ

STANOVISKA KSČ

KONTAKTY

OBNOVA KSČ

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ