USNESENÍ XXIII. sjezdu KSČ

konaného dne 29. 11. 2014 v Praze

 

XXIII. sjezd KSČ projednal výsledky práce strany od XXII. sjezdu, a to v rámci předložené zprávy a sjezdové diskuse. Potvrdil rozhodnutí ÚV KSČ přijatá mezi sjezdy a ocenil dobrovolnou stranickou práci funkcionářů a členů KSČ. Tento sjezd se sešel a jednal v období mimořádně složité a velmi nebezpečné vnitropolitické a mezinárodní situace, k nimž se vyslovil. Před zahájením práce si sjezd schválil Program jednání, Jednací a Volební řád, pracovní komise mandátovou, volební a návrhovou.

 

XXIII. sjezd KSČ schvaluje

1.   Zprávu ÚV KSČ XXIII. sjezdu KSČ“, přednesenou soudruhem Jiřím Vábrem

2.   Zprávy Ústřední revizní komise a Ústřední rozhodčí komise

3.   Udělení titulu Čestný generální tajemník Komunistické strany Československa Ing. Miroslavu Štěpánovi, CSc.

4.   Dokument „Výzva ke znovuobnovení Mezinárodní komunistické internacionály a Jednotné fronty proti fašismu“

5.   Změny ve znění Stanov Komunistické strany Československa

 

XXIII. sjezd KSČ volí

1.   Ústřední výbor KSČ v počtu 34 soudruhů a soudružek

2.   Ústřední rozhodčí komisi a jako jejího předsedu soudruha Jiřího Maříka

3.   Ústřední revizní komisi a jako jejího předsedu soudruha Jana Dlouhého

 

XXIII. sjezd KSČ potvrzuje

platnost dosavadní programové orientace Komunistické strany Československa a ukládá nově zvolenému ústřednímu výboru strany aktualizovat programový dokument „KSČ 2000“ – Idea, organizace, jednota a akce o hlavní úkoly pro období do konce roku 2016, jak byly uvedeny ve zprávě a zdůrazněny v diskusi

Termín: 31. 3. 2015

 

XXIII. sjezd KSČ dále ukládá ústřednímu výboru strany

1.   Organizovat intenzivní činnost komunistů při naplňování programových úkolů strany

2.   Zveřejnit sjezdové materiály a seznámit s nimi všechny členy strany

3.   Průběžně připravovat a zveřejňovat stanoviska strany k zásadním vnitropolitickým a mezinárodním otázkám

4.   Předložit Ministerstvu vnitra v termínu daném zákonem o politických stranách žádost o registraci změny Stanov Komunistické strany Československa, provedené na tomto sjezdu, a aktualizaci údajů o statutárním orgánu strany

5.   Udržet značku Komunistická strana Československa/KSČ, jak bylo řečeno ve zprávě

6.   Zřídit Volební fond Komunistické strany Československa

7.   Projednat náměty ze sjezdových  diskusních vystoupení a rozhodnout o jejich využití

8.   Zaslat dopisy manželce Ing. Miroslava Štěpána, CSc. Aleně Štěpánové a členům KSČ, jak bylo navrženo ve sjezdové zprávě

 

XXIII. sjezd KSČ zmocňuje Předsednictvo ÚV KSČ provést ve stanovených lhůtách korekce ve znění Stanov strany dle případných požadavků Ministerstva vnitra a následně informovat ústřední výbor strany

 

XXIII. sjezd KSČ ukládá všem stranickým orgánům, organizacím a jednotlivým komunistům

1.   Pracovat promyšleně a přitom uplatňovat motivující metody práce

2.   Odhalovat a bez prodlení řešit případné pokusy o narušování soudružských vztahů v řadách komunistů a pokusy o zdržování práce stranických orgánů

3.   Podílet se aktivně na přípravě generační výměny funkcionářského aktivu strany

4.   Informovat ve svém okolí o činnosti Komunistické strany Československa a jejích pozicích

5.   Považovat nadále za prvořadý úkol postupné rozšiřování členské základny a budování organizační struktury strany, i když veřejnost není v této době z části obecně politickým stranám nakloněna a z části se dnes obává stranicky angažovat

 

XXIII. sjezd KSČ děkuje

za vystoupení hostů, dopisy členů strany a sympatizujících a pozdravná poselství komunistů ze zahraničí