HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

 

 

 

 

 

 

 

STANOVISKA KSČ

 

 

 

Rezoluce KSČ k 60. výročí Vítězného února 1948

 

 

 

 

V těchto dnech vzpomínáme 60. výročí události, která významně a pozitivně ovlivnila životy občanů Československé republiky – Vítězného února roku 1948.

Pro pokrokové a čestné lidi zůstane Únor 1948 navždy rozhodujícím politicko-mocenským vítězstvím dělnické třídy, rolníků a pracující inteligence nad buržoazií. V tom spočívá v nejobecnější podobě historický význam Února 1948 v dějinách Československa. Komunisté a pokrokoví lidé vycházejí při pohledu na vítězný únorový krok ze známých historických faktů. Hodnotí Únor 1948 jako odražení kontrarevolučního pokusu reakčních sil o zvrat lidově demokratické moci, který vedl ve svých důsledcích k urychlení socialistické revoluce.

Není proto vůbec náhodné, že novodobá reakce považovala a považuje dodnes své mezinárodně zabezpečené kontrarevoluční vystoupení v roce 1989 za „antiúnor“. A není ani žádným překvapením, pokud pravice, ale i tzv. polistopadová levice, vidí v Únoru 1948 puč. Je však určitým projevem značné nedostatečnosti, pokud takto vidí únorové vítězství v roce 1948 ti, co sami kontrarevoluční vystoupení reakčních sil v zemi nazvali revolucí.

Komunisté jsou si dobře vědomi nenávisti, kterou chová reakce k Únoru 1948 a ke všemu co má vztah k socialistické minulosti země a ideálům komunismu. Navzdory tomu jsou komunisté odhodláni vytrvat a nenechat se zastrašit a zlomit protikomunistickými zákony, akty diskriminace, sílícím antikomunismem s projevy hodnými fašismu a totalitní moci.

Komunisté, členové Komunistické strany Československa, vyjádřili opakovaně v pokontrarevolučním období svůj vysoce pozitivní vztah k Únoru 1948 – k historickému dílu, které se stalo významnou součástí revolučních zkušeností mezinárodního dělnického a komunistického hnutí. Komunisté v současnosti se považují za pokračovatele díla těch, co dokázali v Únoru 1948 spolu s miliony občanů Československa vykročit na cestu naplnění nejtajnějších tužeb lidstva.

Únor 1948 dodnes neztratil nic na svém významu a aktuálnosti.

Komunisté vzdávají hold 60. výročí Vítězného února 1948 a při této příležitosti oceňují roli příslušníku Lidových milicí, Sboru národní bezpečnosti a Československé armády.

Čest a sláva 60. výročí Vítězného února 1948!

 

Účastníci zasedání ÚV KSČ

Praha, 2.2.2008

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

Rezoluce ÚV KSČ k 90. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

 

 

 

 

Členové Komunistické strany Československa a pokrokoví lidé v zemi si v této pro ně složité pokontrarevoluční době připomínají 90. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Vysoce při této příležitosti oceňují světodějný význam této události pro společenský pokrok, pro naplnění těch nejkrásnějších lidských ideálů. Socialistická revoluce navždy skoncovala s beztrestným a všude přítomným vykořisťováním člověka člověkem a otevřela lidskému rodu cestu k lepší a jasnější budoucnosti. Na této skutečnosti v zásadě nemění nic ani dočasná porážka socialismu v části světa, kterou mezinárodně připravil a zabezpečil světový kapitál za pomoci zrady uvnitř vlastní revoluce. Komunisté jsou si dobře vědomi toho, že po cestě Velkého října kráčí ve světě více jak jedna miliarda lidí a stamiliony dalších se připravují. To, že se svět kapitálu snaží tvrdit něco jiného, je přirozené. Tak jako v době vzniku Komunistického manifestu, tak jako v době Velkého října se kapitál obává strašidla komunismu. Bojí se, že bude nucen jednoho dne složit účty lidstvu toužícímu po jiném, spravedlnějším, svobodnějším a pokrokovějším světě.

 

Dočasná porážka socialismu ukázala celému pokrokovému světu jak trvale platné jsou revoluční principy, které umožnily ruským bolševikům zvítězit. Draze zaplacené poučení také znovu potvrdilo, že cenu má pouze ta revoluce, která se umí ubránit, a svou platnost si podržela i známá myšlenka klasika upozorňující na to, že se komunisté mohou porazit pouze sami. Svůj význam a pravdivost, jak se ukázalo, si podržela i myšlenka varující před tím, že spolu s úspěchy revoluce bude sílit třídní boj.

 

Při příležitosti 90. výročí VŘSR nelze jinak, než znovu vzpomenout nezapomenutelné role takových dvou velikánů dělnického a komunistického hnutí, jako byli V. I. Lenin a J. V. Stalin, kteří měli nemalé zásluhy na historickém vítězství ruských bolševiků a svou prací a životem významně ovlivnili a dodnes ovlivňují vývoj světového společenství.

 

Komunisté České republiky znovu pozvedají svůj hlas proti tomu, aby bylo vyslyšeno opětovné volání po zrušení místa posledního odpočinku V. I. Lenina, aby byl nenávratně zničen tento symbol revoluce.

 

Pro pokrokový svět zůstává VŘSR stále „velkou“ událostí lidských dějin, možno říci, že jednou z vůbec největších. Jde o událost, která bude ještě dlouho a dlouho oslovovat celé pokrokové lidstvo, všechny, kterým jde opravdově o dobro člověka a lidského rodu.

 

Komunisté u příležitosti 90. výročí VŘSR znovu prohlašují, že jsou jako pokračovatelé ruských revolucionářů odhodláni bránit odkaz VŘSR a proto také čistotu revolučního učení marxismu-leninismu. Komunistům v České republice je VŘSR ve svém historickém významu a pokrokovosti stále velkou událostí, inspirací, poučením a dnes především velkou výzvou a závazkem. Víme, že bez inspirace VŘSR by nebylo v roce 1918 Československa a v roce 1921 Komunistické strany Československa.

 

Čest a sláva všem těm, co ubránili socialismus a dnes v každodenním životě naplňují ideály revoluce – ideály komunismu. Pozdravujeme lid Číny, Kuby, KLDR a všech těch zemí, co vykročily na cestu pokroku.

 

S úctou zdravíme 90. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

 

Sláva věci komunismu!

 

 

ÚV KSČ

V Praze 20.10.2007

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

 

Prohlášení Komunistické strany Československa

při vstupu do roku 90. výročí

Velké říjnové socialistické revoluce

 

 

 

 

Komunistická strana Československa vstoupila do roku, ve kterém si pokrokoví lidé celého světa připomenou 90. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Komunisté jsou připraveni udělat v tomto roce vše pro to, aby si odkaz VŘSR uvědomilo a znovu připomenulo co nejvíce lidí. Komunisté vycházejí z toho, jak velmi je dnes důležité, aby si lidé uvědomili, jak významnou roli sehrála VŘSR při vzniku Československé republiky v roce 1918, i to, jak pozitivně a značně tehdejší svět ovlivnil „Dekret o míru" přijatý revoluční mocí. Vzpomenout je též třeba vyslanců ze země VŘSR, kteří zabránili tomu, aby současní přátelé mocných v této zemi nevyhladili před více jak půl stoletím národ mistra Jana Husa a Jana Žižky z Trocnova. Ano, byli to především lidé ze země sovětů, kteří nedovolili, aby přestal český národ existovat.

Komunisté jsou připraveni k tomu, aby nejen propagovali myšlenky a ideály VŘSR, jsou také odhodláni svou každodenní obětavou prací naplňovat její vznešené myšlenky- a obhajovat nejvlastnější zájmy svých spoluobčanů.

V tomto smyslu také využijí komunisté roku 90. výročí VŘSR k rozvoji aktivit směřujících k obraně pokroku a míru.

V Praze 24. 2. 2007

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

 

Rezoluce proti pravicové politice mocenských struktur České republiky

 

 

 

 

Komunistická strana Československa považuje za svou povinnost vyjádřit se k aktuální situaci v České republice. Připojuje svůj hlas ke všem pokrokovým silám v zemi, které vyjadřují svou nespokojenost s politikou současné pravicové vlády.

Strana nemůže souhlasit se všemi mocenskými akty, které budou mít negativní dopad na životní úroveň a do sociálních jistot většiny občanů. Strana odmítá všechno to demagogické a často velmi plytké zdůvodňování všeho toho, co ve finále donutí občany České republiky sáhnout hlouběji do kapsy.

Komunistická strana Československa je proti tomu, aby byla na území státu vybudována americká radarová základna. Strana stojí na straně všech těch občanů, kteří se cítí být podvedeni a pohoršeni falešnou hrou USA, kterou podporuje česká administrativa.

Občané České republiky mají právo na to, aby jim ohledně této základny byly poskytnuty pravdivé a vyčerpávající informace. Především však mají právo, a to i ve smyslu závazků stávající vlády, aby sami rozhodli v tak vážné věci. Komunisté toto právo občanů země podporují, přestože si o něm nedělají iluze.

Vedle jiného by se lidé měli dozvědět, jaký výkon má uvažovaný typ radaru a také to, jak vidí ve světě jeho vliv na zdraví obyvatel v okruhu mnoha desítek kilometrů. Měla by být řeč o značném nárůstu vážných onemocnění a jeho vlivu na rodící se populaci. Obecně by mělo vejít také ve známost to, zda bude či nebude radar čerpat nezbytnou energii z vlastního atomového reaktoru či nikoli. Lidi bude jistě zajímat i to, pod jakou jurisdikci budou spadat zaměstnanci základny.

Strana v souvislosti se zvažovaným vybudováním radarové základny na území České republiky varuje všechny ty, co se chovají, jako by do věci neměla velmoc, jako je Rusko, co mluvit. Je čas říci v tomto ohledu lidem pravdu, neboť ji stejně dnes již většina národa tuší. Právem se lidé domnívají, že je jim státní administrativou lháno a že tím, proti komu bude radar namířen, bude Rusko. Není se co divit, že si soudní lidé uvědomují nebezpečí a nechtějí vystavovat sami sebe a své blízké odvetným krokům ze strany takové velmoci, jako je Rusko. Rozumní a uvážliví lidé dobře vědí, že podobný radar by v případě prvního vážnějšího ohrožení nenechala funkční žádná velmoc.

Komunistická strana Československa vyzývá mocenské struktury v zemi, aby přestaly hazardovat se životy svých spoluobčanů a za určitých okolností se samou existencí národa.

Svůj nesouhlas vyslovují komunisté také s oživováním primitivního antikomunismu v zemi, který na sebe bere nejednu podobu. Je třeba varovat společnost před mocenskými akty, ze kterých čpí vpravdě reakční metody. Nelze souhlasit s tím, aby si vláda vyhlašovala ve vztahu k určité části společnosti diskriminační opatření, která mají v zásadě pouze politický význam a charakter docela obyčejné msty.

Komunistická strana Československa nabádá za dané situace ve společnosti k bdělosti, neboť mnohé nasvědčuje tomu, že se pravice v zemi nezastaví před ničím, pokud se bude moci zavděčit svému americkému vzoru. V této souvislosti je třeba upozornit na to, jak představitelé státu v rozporu s předchozími postoji dnes nově chápou postoje a potřeby USA.

Komunisté považují za správné upozornit na vážnost mezinárodní situace. Svět je dnes jiný, než jak se nám ho snaží denně představovat mocenská propaganda a mocenská elita země. Bezprostředně je ohrožen mír ve světě.

Komunistická strana Českoslo­venska vyzývá všechny pokrokové síly, všechny pokrokové občany k obraně státní suverenity, národní identity a míru.

Účastníci zasedání ÚV KSČ

V Praze 24. 2. 2007

 

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

Stanovisko 2. zasedání ÚV KSČ k současné politické situaci

 

 

 

 

Parlamentní volby potvrdily hluboké rozdělení, nejistotu a sestupnou kvalitu života v naší společnosti. Staly se dalším důkazem neschopnosti polistopadových vládnoucích kruhů smysluplně řídit společenské procesy a udělat něco pro obyčejné lidi.

Režim, který u nás vládne, je v hlubokém rozporu s logikou zdravého rozumu. Na obzoru je další rozkrádání národního majetku a jeho rozprodávání do zahraničí. Na obzoru je privatizace zdravotnictví, zdražování potravin, dopravy. Na obzoru je úplná nadvláda vlastníků domů nad nájemníky.

Tento režim žene lidi do ještě větší nejistoty než dosud. Zmatek a zoufalství se projevily v tom, že mnoho lidí volilo prokapitalistickou sociální demokracii v mylném domnění, že dávají hlas „levici".

Tyto povolební týdny a měsíce jsou nejlepším příkladem, co jedině současná vládnoucí garnitura dokáže. Oklamat národ, oloupit národ, nic nevyřešit, ale dobře se přitom postarat o vlastní poslanecká a vládní koryta, vysoké prebendy ve správních radách, dobře placená místa ve státní administrativě.

Nejistý výsledek voleb bohužel jen upevnil postavení polistopadové elity a prokázal její značnou nadvládu nad myšlením lidí. Tato elita přežívá ze lží a servilního přisluhování americkému imperialismu a nejtemnějším silám světové reakce.

Přesto hledíme kupředu s optimismem, tento bankrot kapitalistického systému byl dávno vědecky velmi přesně předpovězen. Berme však vážně varování, že až bude kapitalismus u konce s dechem, odhodí poslední zbytky tzv. lidských práv, rozpoutá války v zahraničí i proti vlastnímu obyvatelstvu, nastolí fašismus.

Bijeme na poplach! Semkněme se a chraňme naši zemi před zloději a dobrodruhy, nenechme se zatahovat do válek v zahraničí, mysleme na budoucnost našich dětí a vnuků. Také v komunistickém hnutí bychom si měli udělat pořádek - odhodit každý polistopadový sebeklam.

Ústřední výbor Komunistické strany Československa, V Praze dne 24. 6. 2006

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

10 let obnovené KSČ

DEKLARACE

 

 

 

 

Před 10 lety jsme na shromáždění v Praze obnovili Komunistickou stranu Československa. Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí, které s pochopením a oceněním přijaly tisíce komunistů a sympatizujících občanů.

Důvody, proč jsme stranu obnovili, jsou zřejmé a stále platí. Distancovali jsme se tím od tzv. listopadu 1989, s nímž jsme nikdy neměli a nikdy nebudeme mít nic společného. Organizačně jsme se rozešli s těmi funkcionáři, kteří vlivem událostí uchvátili vedoucí pozice v československém komunistickém hnutí, ale opravdovými komunisty nikdy nebyli.

Ve skutečnosti se odvrátili od socialismu, odvrátili se od marxismu-leninismu a od učení vědeckého komunismu. Místo toho všelijak ospravedlňovali tento tzv. listopad 1989 a hledali na něm něco dobrého.

My jsme to řekli tehdy a říkáme to zase: "Listopad 1989 byl kontrarevolučním převratem, který otočil kolo dějin zpět - leckde až před Bílou horu." Nikdy od dob protektorátu Čech a Moravy nebyly naše státní suverenita, naše národní a sociální svoboda tak ohroženy, jako je tomu dnes. My jsme s listopadem 1989 nikdy neměli a nebudeme mít nic společného. Nic na něm nebylo dobrého a uplynulá léta to jen potvrdila.

Socialismus budovaný na zásadách marxismu-leninismu, proletářského a socialistického internacionalismu, socialismus, k němuž se my hrdě a čestně hlásíme, zajistil v naší zemi svobodný rozvoj a spokojený život v míru.

Náš vděk patří všem generacím bojovníků třídních a politických zápasů proti kapitalismu. Vzdáváme hold Marxovi, Engelsovi a Leninovi, kteří ukázali lidstvu cestu vpřed. Myslíme na první bolševiky, kteří po Velkém říjnu 1917 v neuvěřitelně složitých podmínkách a během pouhých dvou desítek let uskutečnili gigantickou industrializaci, zlikvidovali negramotnost a změnili zaostalé Rusko v průmyslovou a vědeckou velmoc první velikosti. Nikdy předtím a nikdy potom nebyl v dějinách lidstva srovnatelně tak úžasný pokrok za tak krátkou dobu dosažen.

Bez těchto obětí a bez hrdinství sovětského lidu, který nesl hlavní tíhu 2. světové války a přinesl v ní největší oběti, by se nikdy nepodařilo zastavit nápor německého fašismu. A není vůbec přehnané, jestliže říkáme, že jen sovětským lidem vděčíme za to, že jako národ vůbec existujeme, že žijeme.

S hlubokou úctou si připomínáme jména zakladatelů KSČ - zvláště těch, kteří pod vedením nezapomenutelného Klementa Gottwalda prosadili ve straně bolševickou linii a položili základy socialismu. Uznání patří milionům dělníků, rolníků, pracujících i mládeže, příslušníků ozbrojených sil, kteří u nás po čtyři desetiletí obětavě vytvářeli a bránili nový a spravedlivý společenský řád.

Socialismus nebyl poražen svými chybami ani nebyl odstraněn z demokratické vůle lidu. Socialismus cílevědomě podkopali a zlikvidovali zrádci v čele s Gorbačovem. Hrstka reakcionářů k tomu za mohutné podpory ze zahraničí a za účasti domácích převlékačů kabátů uspořádala pro dezorientované lidi pouliční divadlo, z čehož se pak dodatečně vyrobil důkaz, že změna režimu proběhla jakoby se souhlasem občanů.

Dobře si ještě pamatujeme, jak z listopadových tribun řečníci naslibovali lidem hory doly, mimo jiné také to, že nejde o likvidaci socialismu a že nebude nezaměstnanost. To se potom škrtlo a místo toho přišlo vrácení majetku potomkům kapitalistů a šlechty. Nová vládnoucí garnitura si potřebovala zajistit hlasy, které ji budou volit napořád, a tak si je obstarala za peníze nás všech.

Tím více nás naplňuje rozhořčením, že takzvané levicové strany matou voliče a vhání je do náruče ODS. To bohužel platí i pro KSČM, jejíž vedení se sice ohání radikální rétorikou nutnou k uklidnění nespokojených členů, ale ve skutečnosti se konformně zapojilo do politického dění na bázi polistopadového politického systému a čile se domáhá většího podílu na rozdělování parlamentních trafik a prebend v zastupitelstvech.

Vedení KSČM po listopadu 1989 uchvátilo členskou základnu shora, zneužilo silně zakořeněného smyslu řadových členů pro disciplinu a věrnost straně, zneužilo symbolů komunistického hnutí a majetku KSČ, vytvořilo novou funkcionářskou aristokracii, která se vznáší nad stranou v pohodlí polstrovaných poslaneckých lavic, a vytyčilo oportunistický program příštipkaření a konformismu maskovaného podle potřeby radikální frazeologií.

V KSČM jsou ve vysokých funkcích lidé, kteří se otevřeně hlásí k listopadu 1989 a proklamují jeho prospěšnost. kteří veřejně odmítají Únor 1948 a zpochybňují principiální správnost generální linie výstavby socialismu v naší vlasti.

Není také divu, že mnohým členům KSČM je taková praxe proti mysli a jsou touto obojetností znechuceni. Vyzýváme všechny opravdové komunisty, aby nedopustili zneužívání svého dobrého jména a hlasu ve prospěch této nedobré politiky.

Obracíme se na všechny poctivě smýšlející občany a zvláště mladé lidi, aby nás hodnotili bez předsudků a hanlivých nálepek, kterými nás známkují nepřátele, aby se vážně zamysleli nad naším programem a našli k nám cestu.

Pojďme spolu změnit věci k lepšímu. Ukažme společně na ty, kteří pod zástěrkou kupónové privatizace rozvrátili národní hospodářství, rozkradli všelidový majetek, uchvátili a do cizích rukou zašantročili nejlepší provozy, firmy i tradiční ochranné známky socialistické ekonomiky. Ukažme na ty, kteří rozbili fungující zdravotnictví a nahradili všeobecně dostupnou zdravotní péči a spolehlivou první pomoc placeným nadstandardem pro vyvolené.

Ukažme na ty, kteří dopustili, že se u nás rozmáhá organizovaný zločin, že se nedá v noci jet bez nebezpečí vlakem nebo metrem, že se rodiče bojí posílat děti samotné do škol a nechat je dojít domů, aby jim někdo cestou nevnucoval drogy. Ukažme na ty, kteří dopustili, že orgány činné v trestním řízení, které by jako první měly být na stráži pořádku a spravedlnosti, nahrávají zájmovým skupinám a jsou v děsivé míře prolezlé korupcí a paktováním se zločinem.

Co je to za režim, kde trvá čtyři měsíce, než se podaří vytlačit z funkce premiéra, který neumí vysvětlit, že jeho peníze nepochází z nekalých zdrojů a ještě se přitom ukáže, že ti "spravedliví" kolem něho mají také máslo na hlavě.

Ukažme na ty, kteří způsobili, že na školy a na koleje musí být dnes velké peníze, že spravedlivá obhajoba před soudem je pro nemajetné úplně vyloučenou záležitostí. Ukažme na ty, kteří způsobili, že dnes jde o strach přijít o práci nebo se dožít důchodového věku a nemít na nájem, léky, dopravu, živobytí a na splácení dluhů a hypoték.

Ukažme společně na ty, kteří nás předhodili byrokracii a zvůli úplatných úředníků, kteří nás všechny dnes a denně vydávají všanc rostoucímu pouličnímu násilí, podvodníkům, všelijakým spekulantům a obchodníkům s lidským neštěstím. Požadujeme odhalení a potrestání všech, kteří obešli referendum a pletichami rozbili společný stát Čechů a Slováků. Požadujeme odhalení a potrestání všech, kteří nás - a opět bez referenda - zavlékli do Severoatlantického paktu a zatáhli do lživě zdůvodněné války v Iráku. Řekněme si už konečně pravdu o Evropské unii, která je v této podobě jen další pojistkou kapitalismu a byrokratickou svěrací kazajkou přitaženou kolem krku pracujícího člověka.

Ukažme spolu na ty, kteří nám sebrali taková jasná, konkrétní a naprosto rozhodující lidská práva, jako je právo na existenční jistotu, na práci, na bezplatné vzdělání, na bezplatnou zdravotní péči, na klidné stáří a spokojený život v míru a kruhu rodiny. Všechna tato práva měla za socialismu svůj srozumitelný obsah a měla i bez peněz svoji cenu. Všechna tato naprosto hmatatelná reálná práva nám teď sebrali a dostali jsme za to jakási mlhavá práva nepráva, dobrá jen podle toho, jak na to kdo má peníze. Právo na cestování budiž toho jedním příkladem. Právo na svobodné vyjadřování myšlenek příkladem druhým. Každý ví, že jeho hlas bude slyšet jen tak daleko, jakou si zaplatí reklamu. A jestli pravda nebo lež - to už v tom nehraje vůbec žádnou roli.

Jsme proti násilí a rozhodně jsme pro mírové řešení sporných otázek a konfliktů. Vnitropoliticky i mezinárodně vzato. Stejně tak ale odmítáme lež o mezinárodním terorismu, která se USA a jejich přisluhovačům hodí jako dobrá nálepka pro každého, kdo se od nich nechce nechat zotročit a vykořisťovat, kdo se svobodomyslně postaví do cesty jejich světovládným plánům. Imperialismus, který bojuje svůj poslední zápas a bezohledně se vrhá do válečných dobrodružství, nás strhl na svoji stranu barikády, kam my nepatříme a naši dřívější přátelé a pokrokové síly ve světě v nás teď bohužel musí vidět své nepřátele. A jak dlouho potrvá, než celý náš národ postihne odplata za podlé skutky, které národ neschvaluje a dává v to v průzkumech najevo, ale které úzký okruh našich takzvaných představitelů zcela očividně v rozporu s míněním lidí uskutečňuje a bere si nás tak všechny doslova jako rukojmí.

My kráčíme cestou, kterou lidstvu ukázali Marx, Engels a Lenin. Bude to zápas těžký a vyžádá si svůj čas. Nepřítel je dobře vyzbrojený, bezcitný a krutý. Je zkušený a lstivý. Pevně drží v rukou sdělovací prostředky, chrlí jimi ohlušující záplavy hloupostí a lží, klame a dezorientuje miliony lidí, kteří již vidí, že život není takový, jak se jim v listopadu 1989 slibovalo, ale ztratili orientaci, ještě tápou a nedokážou se dosud sjednotit k rozhodné akci a věci změnit.

Nenecháme se odradit hořkostí porážky a zrady. Nepropadneme netrpělivosti a malomyslnosti. Nezpronevěříme se odkazu našich soudružek a soudruhů, kteří s námi tuto stranu před desíti lety obnovili a dnes již nemohou být mezi námi. Nebojíme se posměchu dočasných vítězů a mocipánů, kteří si nevidí na špičku nosu a myslí si, že povládnou napořád a uniknou spravedlnosti.

Nechť znovu zazní slova, která tak dobře známe z historie. Nechť znovu zazní slova, která jsou posilou malověrných. Nechť znovu zazní slova, která nahánějí hrůzu kolaborantům, zrádcům, příživníkům a privatizačním mafiánům.

Nechť znovu zazní slova pronesená soudruhem Stalinem ve chvíli, kdy už se reakce radovala, že je socialismus nadobro zničen. Slova, která v těžkém okamžiku stmelila lid a ohlásila příští triumf - slova, která tak jasně promluvila z duše národa a dodala mu novou odvahu - "Naše věc je spravedlivá, vítězství bude naše!".

Ať žije obnovená Komunistická strana Československa!

Ústřední výbor Komunistické strany Československa, V Praze dne 7. 5. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

Rezoluce ÚV KSČ

1989 (listopad) - 15 let

 

 

 

 

Ústřední výbor Komunistické strany Československa (KSČ) na svém rozšířeném zasedání projednal stav v české společnosti v rovině společenské, politické, sociální, ekonomické a mravní v kontextu změn uplynulých 15 let od mezinárodní kontrarevoluce. Své stanovisko ÚV KSČ opírá o zkušenosti a poznatky krajských organizací Komunistické strany Československa (KSČ), jakož i o zobecňující zprávu předsednictva ÚV KSČ přednesenou na tomto zasedání.

Jednotný názor KSČ vychází z odpovědi na základní otázku: "Jak, proč a za jakých okolností došlo v roce 1989 k zásadní společenské změně, kdy socialismus utrpěl byť dočasnou, ale přece jen důraznou porážku?" Příčinu tohoto vývoje je nutno vidět ve skutečnosti, že v daném čase a prostoru (v Evropě) byl tento vývoj dlouhodobě připravován. V tomto střetu byla ze začátku umně využita a pak zneužita platforma přestavby a demokracie, a to paralelně s kroky zabezpečujícími mezinárodně právně, politicky i vojensky tento stav. Svědčí o tom nejen celkový vývoj, ale i rychlé a bezproblémové přijetí například České republiky (a nejen jí) do NATO a následně i EU.

Následky tohoto vývoje jsou pro českou společnost katastrofální. Rozpadlo se Československo, zlikvidován byl systém právních, sociálních a životních jistot. Uplynulých 15 let však prokázalo, že socialismus jako ústavní společenské zřízení je trvale zakotven v myslích občanů České republiky. Proto KSČ, vycházeje z této skutečnosti a v situaci, kdy téměř 80 % obyvatelstva svou neúčastí ve volbách dává najevo svou nespokojenost s celkovou společenskou situací, odmítá společensko-ekonomické změny, ke kterým došlo v posledních 15 letech a naopak vidí svou úlohu v tom, udělat vše a mobilizovat každého pro znovunaplnění lidských, sociálních, materiálních a politických aspirací občanů České republiky.

Účastníci 8. rozšířeného zasedání
Ústředního výboru Komunistické strany Československa (KSČ)
V Praze dne 27. 11. 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

Stanovisko předsednictva ÚV KSČ

k protikubánské kampani

 

 

 

 

Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa odsuzuje hanebnou protikubánskou kampaň některých vládních a parlamentních představitelů České republiky, takzvaného Mezinárodního výboru pro demokracii na Kubě v čele s bývalým prezidentem V. Havlem a nevládní nadace "Člověk v tísni", působící při České televizi. Jejich činnost je zaměřena na podporu nejreakčnější části kubánských kontrarevolučních elementů jak v USA, tak na Kubě.

Pod falešnou rouškou starostí o dodržování lidských práv a demokracie na Kubě ve skutečnosti otevřeně napomáhají kontrarevolučním elementům a nepřátelům kubánského lidu v jejich úsilí o svržení a změnu společenského a státního zřízení na Kubě a znovupodřízení Kuby a jejího lidu americké neokoloniální nadvládě, ke ztrátě svobody, nezávislosti a nejzákladnějších životních jistot a lidských práv.

Předsednictvo ÚV KSČ vyjadřuje solidaritu Kubě, požaduje konec protiprávní blokády Kuby, ukončení všech protiprávních aktivit a provokací, a to včetně těch, které jsou organizovány lokaji Spojených států amerických na území České republiky.

Předsednictvo ÚV KSČ
V Praze dne 27. 3. 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

Celostátní shromáždění KSČ - veřejné zasedání ÚV KSČ

dne 13. 12. 2003

DEKLARACE

 

 

 

 

Vážené soudružky a soudruzi,

vážení sympatizující, vážení občané,

Komunistická strana Československa plní a rozvíjí závěry svého XX. sjezdu. Rok po této pro stranu tak důležité události můžeme konstatovat, že se podařilo úspěšně rozpracovat dva rozhodující úkoly, a to otázky politicko- organizační a ideologické práce strany. Nejen proto můžeme říci všem těm, kteří by nás nejraději viděli na "jiné planetě":"Jsme tady a reprezentujeme politickou formaci ideologicky zcela nekompromisně založenou na marxismu-leninismu s cílem docílit změny současného režimu.”

Odmítáme tzv. nové tendenční výklady učení K. Marxe, B. Engelse, V. I. Lenina a hrdě se hlásíme k odkazu Klementa Gottwalda, který dovedl KSČ až k vítězství nad reakcí v roce 1948. Náš názor k tzv. sametu v roce 1989 zní:“Byla to kontrarevoluce a žádný 'samet' "! Byla to zrada zájmů lidu, dělnické třídy a komunistického hnutí. ”Zodpovědnost za ni nese především M. Gorbačov. Byl a je spolu se svými stoupenci zaprodancem a agentem imperialismu. Společně socialismus zradili a zaprodali imperialismu.

Dnes, jako i dříve, považujeme "rozbití a zánik" československého státu za vlastizradu! Současný vývoj doma a ve světě plně potvrzuje naše závěry o tom, že marxismus-leninismus je učením stále živým. Vždyť jeho vývody platí, ať jde o boj o moc mezi vládnoucími subjekty doma, či zvláště ve světě. Vidíme, že platí pro otázky válek, které jsou vedeny na různých místech světa, a to jen a jen v zájmu "silných", které ve svých důsledcích vedou k mrzačení lidí v celých regionech. Marxismus-leninismus platí také v tom, že si začíná stále více a více lidí uvědomovat svoji bezvýchodnost vůči kapitálu. Komunistická strana Československa je přesvědčena o tom, že dnes nejde jenom o boj jakýchsi skupin či jedinců proti bohatým, ale že realitou světa je, že imperialistický globalismus ožebračuje a bere stále více a více lidem svobodu a vrhá je do nesnesitelných podmínek. Ani naše republika není stranou tohoto dění. Stále více se podřizujeme, a to ve všech oblastech, svému "strýčkovi" - USA. Jako příklad můžeme uvést zapojení naší republiky do války v Jugoslávii, Iráku, vstup do NATO a podobně.

Odmítáme a odsuzujeme všechny zde šířené polopravdy a lži o životě lidu ČLR, KLDR a Kuby. Jsme toho názoru, že představitelé naší země svými postoji vůči těmto zemím poškozují dlouhodobé zájmy jejího lidu. Jako komunisté se těšíme z každého úspěchu, kterého lid v těchto zemích dosáhne. Oceňujeme dosavadní postoje KLDR vůči světovládné a vyděračské politice USA. Pozdravujeme lid uvedených zemí a přejeme mu mnoho úspěchů na jeho nelehké cestě.

Jako účastníci veřejného zasedání ÚV KSČ (komunisté a jejich sympatizující) vyzýváme naši vládu, aby přestala dělat politiku zaměřenou proti svému lidu, proti jeho tužbám. Přestaňte dávat našim lidem jeden "dárek" za druhým, protože vedou k prospěchu pouze menšiny a ožebračování nejen materiálnímu, ale k deptání morálnímu i psychickému pro většinu. Za takovéto "dárky" vám "děkujeme", odejděte!

Z řady důvodů, které jsme i publikovali, jsme proti vstupu do Evropské unie, NATO a dalších institucí. Vyslovujeme své negativní stanovisko k Evropskému parlamentu a volbám do něho, jsme proti přijetí tzv. Evropské ústavy. Jsou to kroky, které nám odebírají část naší suverenity, svobody a omezují práva občanů. Doposud jsme byli neustále přesvědčování o samých kladech, které tyto akty přinesou našim občanům. Doposud nikdo z kompetentních osobností parlamentních stran ani z členů vlády nehovořil o tom, co nás to bude stát, s jakými negativy se budou muset naši občané vypořádávat, co všechno budeme muset ve prospěch "Evropanství" obětovat. KSČ protestuje proti tomu, aby se vláda vzdala podstatné části suverenity státu, připustila ztrátu identity českého národa, ztrátu třeba i jenom části území ve prospěch "kohokoliv" apod. Protože ve jmenovaných institucích je a bude pokračovat nerovné postavení účastníků, jsme proti tomu, aby vláda nadále pokračovala v jednáních o uvedených záležitostech. Pokud na to nemáte pánové ve vládě sílu, opusťte svá místa! Vyzýváme KSČM a její členy, aby se nepodíleli na této "hře" při níž jde o příliš mnoho vážných otázek, které by v budoucnosti mohly velice vážně ohrozit naši republiku. Soudruzi, jak je možné, že představitelé vaší strany chtějí kandidovat do buržoazního (kapitalisty ovládaného) parlamentu a vy, členové strany, jim k tomu máte dát "požehnání? Jak se zachováte? Anebo jim i vám jde pouze o to, že strany za svoje poslance budou dostávat finance - v EURO měně? Jak a k čemu vaší straně a vám budou finance buržoazie, imperialistů? Přemýšlejte o tom!

Vyzýváme naši vládu, parlament včetně KSČM:“Nejednejte například o tom, kolik bojových letadel a od koho je koupíte, ale věnujte se tomu, proč naši lidé na své vlastní kůži poznávají význam slov nezaměstnanost, bezdomovec, exekuce, sociálně slabší, podpora v nezaměstnanosti, stávka, tunelování téměř všeho, restituce, mafie, drogy, a tak podobně.” Ptáme se: “Jste vůbec ochotni a umíte najít cestu z tohoto bludného kruhu?" Pánové a dámy, my Vám neradíme, jak tyto otázky řešit! Nemůžeme a ani nechceme. Ale jen tak mimochodem, my jsme v historii příklad našli - Velkou říjnovou socialistickou revoluci, která vstoupila do dějin jako veliké vítězství marxismu-leninismu a počátek nové epochy v historii lidstva, epochy přechodu od kapitalismu k socialismu. Chcete-li, změnu jednoho společenského systému v jiný, mnohem spravedlivější.

Komunistická strana Československa prohlašuje, že se jednoznačně distancuje od jakýchkoliv aktivit neregistrované tzv. KSČ-ČSSP (působí snad na severní Moravě). Současně vyslovujeme podiv nad tím, že příslušné státní orgány vůči takovéto "taky straně" nepodnikají příslušná opatření v duchu zákona o politických stranách. Naopak, dostává se jí popularity ve sdělovacích prostředcích (např. televizi).

Komunistická strana Československa vyzývá všechny své členy, aby vyvinuli maximální úsilí k naplnění závěrů XX. sjezdu KSČ. Současně zveme ke spolupráci všechny své sympatizanty.

Vyzýváme všechny ty, kterým není lhostejný osud země, k pozvednutí hlasu na obranu sociálních a národních zájmů občanů České republiky.

Vyzýváme všechny síly, kterým jde o ochranu národní identity, k jednotnému postupu nezávisle na jejich politické a ideologické orientaci.

Vyzýváme všechny pozitivní síly k obraně základních společenských hodnot a varujeme před jejich, především americkým výkladem.

Vyzýváme současnou tzv. elitu, aby zabezpečila objektivní informovanost občanů.

Vyzýváme skutečné levicové síly v zemi ke společnému postupu. Novodobá historie země je dokladem toho, že pokud nenajdou levicové síly včas společnou řeč, může být až ve chvíli, kdy se rozhoduje o osudu národa, pozdě.

Přejeme všem hezké svátky a do nového roku 2004 zdraví a spokojenost.

“Milujeme svůj národ, a proto chceme, aby byl svobodný. Milujeme svůj národ, a proto bojujeme za svobodu jeho obrovské většiny. Tato láska stojí nás těžké oběti. Na této lásce nevyděláváme miliony. Touto láskou nezakrýváme žádné špinavé kšefty. Milujeme svůj národ. A proto jsme komunisty.”/J. Fučík/.

Účastníci celostátního shromáždění KSČ - veřejného zasedání ÚV KSČ

Praha dne 13. 12. 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

Informace z tiskové besedy KSČ

Dne 23. 9. 2003 se uskutečnila v Praze tisková beseda KSČ. Generální tajemník strany soudruh Miroslav Štěpán na ní přítomné redaktory seznámil s celou řadou stranických stanovisek.

V této informaci přinášíme rozhodující myšlenky, které zde zazněly k problematice reformy veřejných financí a na adresu protikubánských iniciativ V. Havla.

 

 

 

 

K reformě veřejných financí

Na základě dostupných informací jsme uskutečnili analýzu reformy veřejných financí. KSČ je toho názoru, že vlastní reforma nemá nic společného s prosperitou země. Parlament by ji měl v celé šíři zamítnout.

KSČ je toho názoru, že dluhy, které jsou veřejnosti předkládány, jsou výsledkem kontrarevoluční změny. Při dnešním tempu ekonomického růstu a jeho flexibility jsou splatné za jisté situace za 37 let. To nejsou dluhy socialismu, to jsou dluhy kontrarevoluce, které budou splácet ještě naši vnuci.

Situace je minimálně vážná. Lidé přestávají věřit institucím moci. V této době se KSČ zdá, že v zemi může věřit jen každý sám sobě. Byť to může znít paradoxně, tak se v tomto ohledu jeví, co se týče ústavních činitelů, nejlépe V.Klaus.

KSČ je přesvědčena, že tzv. socialistická vláda, tento ideový a programový kočkopes, by měla odstoupit. Podle našich poznatků škodí České republice jak doma, tak v zahraničí. Také z pohledu průzkumu veřejného mínění nemá tato vláda perspektivu.

V neposlední řadě poškozuje sociální demokracie svou politikou jako nosná vládní strana jakoukoliv ideu sociálního státu. KSČ věří, že vláda odstoupí. Setrvání by bylo projev arogance a neúcty k občanské veřejnosti.

ÚV KSČ se obrací ke KSČM a vyzývá poslance KSČM v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se připojili ke stanovisku ODS. Jde o vyslovení nedůvěry této vládě, jejíž postupy nejsou v souladu ani s programovým prohlášením KSČM.

Vyzýváme KSČM: "Přestaňte kličkovat! Slezte dolů a tvořte důslednou opozici! Je čas napravit to, co jste od listopadu 89 v opojení, že se s vámi v kapitalismu počítá, natropili."

KSČ je přesvědčena, že v zemi vznikají podmínky ne pro "Několik vět či 2000 slov", ale pro jedno jediné slovo - Balte.

Návrh V. Havlovi

KSČ se zabývala vyhlášením iniciativ V.Havla proti Kubě.V celé šíři odmítla tzv. Havlovu iniciativu z Madridu, kde se sešli nějací lidé, kteří by měli koncipovat postupy proti Kubě pod rouškou její demokratizace. Jde o nehoráznost.

KSČ v celé šíři Havlovy výstřelky proti Kubě odmítá. Jsme na straně Kuby, tak jako většina spoluobčanů, kteří to však zatím nemají odvahu říci nahlas.

V. Havel sám by pak měl vědět více o historii hrdinného zápasu kubánského lidu proti španělské kolonizaci, o invazi USA na Kubu, o jeho pozdějším boji za svobodu a nezávislost.

KSČ je stydno za servilnost oficiálních míst vůči administrativě USA, pokud jde o Kubu.

KSČ navrhuje V.Havlovi: "Pokud chce na Kubu a individuálně zde pomáhat, jsme připraveni být nápomocni při jednání o jeho pobytu. Mělo by se mu dostat možnosti, aby mohl sám s letáky, ne v hotelu, ale v ulicích, přesvědčovat Kubánce o tom, jak je jeho proamerická vize světa pro hrdinný kubánský lid přijatelná."

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

Ústřední výbor Komunistické strany Československa (KSČ)
(pro Ústřední výbor Komunistické strany Kuby)

Reakční konference v Madridu

 

 

 

 

Ústřední výbor KSČ vyjadřuje ostrý protest proti intrikám vlády Spojených států amerických a jejich přisluhovačů proti suverénní kubánské republice.
Důkazem o tom, že ataky proti svobodné Kubě jsou mezinárodně koordinovány, je i tzv. Konference v Madridu zahájená v těchto dnech. Tato konference má prý podle svolavatelů být věnována podpoře prosazení demokracie na Kubě. Jde o další důkaz špinavosti těch, kteří za touto iniciativou stojí. Ne náhodou se zahájení zúčastnil a svými názory přispěl bývalý český prezident V. Havel, který na konferenci lamentoval o tom, že s odkazem na zkušenosti tzv. Charty 77 kubánští aktivisté potřebují "veskrze konkrétní pomoc".
KSČ může vyjádřit jednoznačný názor, že V. Havel prezentuje "svá" - tedy americká stanoviska, a to za peníze daňových poplatníků v České republice, tedy za peníze českého lidu. Tyto iniciativy nejsou českým národním zájmem, nejsou v zájmu vztahů mezi Kubou a ČR, ani v zájmu evropského integračního procesu. Tyto v Madridu prezentované postoje nejsou ani postojem Evropské unie.
KSČ je přesvědčena, že právě pevnost jednoty kubánského lidu a jeho věrnost revoluci přivádí nájemné bojovníky za lidská práva a svobody k zoufalství. V. Havel ví, nebo by měl vědět, že žádní disidenti nezajistili generální změny v bývalých zemích socialismu, Českou republiku nevyjímaje, ale že byli pouze pověřeni hrát kulisu, jako by změny přišly zevnitř.
Kubánský lid za více než 40 let v režimu blokády ze strany USA prokázal, že dovede budovat, bránit a rozvíjet socialistickou společnost v zájmu zdrcující většiny občanů, prokázal věrnost odkazu těch, kteří položili základy revoluce a dnešní svobodné Kuby v těžkém zápase za národní osvobození a samostatnost vyhnáním španělských kolonizátorů a vítězstvím nad novými kolonizátory - USA.
Komunistická strana Československa (KSČ) se obrací na spřátelené strany, organizace, odbory, pokroková hnutí, stejně tak na vlády, aby společně odmaskovaly pokusy tzv. bojovníků svobody ducha, hojně sponzorované imperialistickými uskupeními, a jejich činnost odmítly.
Jsme v naší straně solidární s revoluční Kubou, jsme solidární s kubánským lidem v jeho zápase za obranu revolučních vymožeností. Komunistická strana Československa (KSČ) zasílá Ústřednímu výboru Komunistické strany Kuby, kubánskému lidu, vládě a lidem zvolenému vedení bojové pozdravy solidarity. KSČ je pevně na straně kubánské republiky. Pryč s intrikami amerických imperialistů a jejich nohsledů! Disidenství nepatří do výbavy společenského pokroku v novém tisíciletí! 21. století bude patřit socialismu!

Ústřední výbor KSČ, PRAHA

Předáno Velvyslanectví kubánské republiky
a zasláno ČTK dne 2. 7. 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa (KSČ)

k Evropské unii před referendem

NE současné EU!

 

 

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ dne 26. 5. 2003 při hodnocení celkové situace před referendem (13. a 14. 6. 2003) o přistoupení k Evropské unii konstatovalo, že Komunistická strana Československa (KSČ) je přesvědčena o tom, že integrační procesy v Evropě a ve světě dnes jsou v nejobecnějším slova smyslu objektivní. Je s nimi srozuměna a rozumí jim. KSČ má však zásadní výhrady k institucím, které tyto procesy představují.

ANO spravedlivým, všestranně užitečným procesům, ANO spravedlivé integraci v Evropě by mohl být dobrý krok proti politice biče uplatňované Spojenými státy americkými proti světu, proti evropským zájmům a krok v zájmu míru a prosperity. KSČ však vyjadřuje zásadní obavu z toho, že dnešní Evropská unie jako instituce nepřinese prosperitu širokým masám zbídačelého Česko-Slovenska po 14 letech drancování právě ze zemí, ke kterým se přidružujeme - integrujeme. KSČ varuje před úplnou ztrátou národních a sociálních jistot. Je přesvědčena, že vstup do EU pouze mezinárodně a právně fixuje výsledky mezinárodní kontrarevoluce koncem 80. let - tedy dočasnou porážku socialismu v Evropě. Pro naši zemi je tragické, že právě tzv. levice přivádí Českou republiku bezhlavě do chomoutu mezinárodního kapitálu.

Komunistická strana Československa (KSČ) vyjadřuje přesvědčení, že dnešní EU, jako instituce, není garantem spravedlivého integračního procesu, tudíž nemůže garantovat blaho, integritu a sociální jistoty této země.

Komunistická strana Československa (KSČ) v této souvislosti a vědoma si nevratnosti kroků integrace říká své rozhodné NE.

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

Zastavme vrahy z USA a Velké Británie a jejich přisluhovače!

Stop III. světové válce!

 

 

 

 

Komunistická strana Československa (KSČ) opakovaně pozvedá hlas proti nebezpečí světového válečného konfliktu, proti dlouhodobě ohlašované válce v Iráku. Činí tak znovu v době, kdy se toto nebezpečí a tato válka staly skutečností. Zahájení války proti Iráku je zahájením III. světové války.

Říkáme spolu se všemi poctivými lidmi a opravdovými vlastenci rozhodné NE válce v Iráku a jednoznačně označujeme jako vrahy a agresory vojenské hordy, především pak Američany a Brity a všechny ty, kdož se na válce vůči svrchované zemi Iráku podílejí.

Komunisté odmítají vyjadřovat se k této a ostatním válkám dvojsmyslně, nejasně, zbaběle a vazalsky, jak to činí mocenské struktury v České republice, a to nezávisle na tom, zda se jedná o tzv. pravici či tzv. levici. Ve své podstatě jde o projevy vděčnosti a poslušnosti vůči těm, kteří pohrobkům kontrarevoluce umožňují v naší zemi vládnout. Jde o naplnění známého rčení "koho chleba jíš, toho píseň zpívej". Komunisté odmítají i hloupá, vyčkávající a státotvorná stanoviska KSČM, strany, která neprávem nese název komunistická.

Komunisté, členové Komunistické strany Československa, věří, že mnozí členové KSČM, předlistopadoví členové KSČ, mají podobný či stejný pohled a zaujímají k válce v Iráku nezávisle na svém stranickém vedení totožné stanovisko.

Jsme proti válce v Iráku, jsme proti militantní a agresivní světovládné politice USA a sionistických kruhů.

Válku v Iráku rozpoutala země, která si přivlastnila, a to v rozporu se zájmy světa a pokroku, právo určovat a diktovat po celém světě co je a co není dobré a právo vraždit všude tam, kde se jí zlíbí. Rozpoutala ji země, která nutí zejména vojensky a ekonomicky další země k následování.

Varujeme před posouzením války v Iráku jako daleké, regionální a pro svět, Evropu a Českou republiku nevýznamné. Již zítra, pokud dostanou USA a jeho sluhové v díle zkázy prostor, budou vraždit tak jako předtím ve Vietnamu, Afganistanu, Jugoslávii a na mnoha jiných místech ve světě.

Jsme proti zjednodušování pohledů na válku v Iráku, o které se snaží spolu s USA i jejich čeští poskokové. O představitele Iráku Husajna jde pouze proto, že se dokázal postavit zájmům USA v této části světa a stal se v určité době jedním z celosvětově uznávaných symbolů odporu proti politice USA. Nejde ani zdaleka o iráckou ropu ve smyslu nezbytné energie pro USA. Tato země má na rozdíl od mnoha jiných zemí i jiné než středovýchodní arabské zdroje ropy. Ano, jde o ropu, ale o ropu ve smyslu ovládnutí těchto zdrojů s cílem učinit z nich nástroj diktátu a vydírání vůči zemím, které jsou na těchto zdrojích závislé a odmítají se podřídit politice USA. Pokud budou mít USA kontrolu nad uvedenými ropnými zdroji, budou moci po určitý čas významně ovlivňovat své ekonomické konkurenty jako jsou Německo, Francie, Japonsko, ale i mnohé jiné země. V tomto kontextu je agrese proti Iráku v celé šíři proti evropským zájmům.

Varujeme před účastí České republiky ve válce v Iráku a při dalších válečných dobrodružstvích USA, jejich spojenců a spoluviníků.

V Iráku na straně USA nebojuje nikdo za zájmy občanů České republiky. Každý občan České republiky by si měl uvědomit, že dnes nebo zítra může být země vystavena pochopitelné odplatě těch, proti kterým válčí. Obětem takové odplaty, kterou si komunisté nepřejí, nepomůžou pak štvavá a hloupá propagandistická slova o tom, že se občané České republiky stali oběťmi terorismu.

Tolik proklamovaná jednota tzv. vyspělých kapitalistických zemí, které stmelil antikomunismus, dostala trhlinu díky vlastním kapitálovým zájmům těchto zemí.

Cílem je zajistit pod hrozbou použití vojenské síly na delší období neotřesitelné světovládné postavení USA a židovských militantních kruhů, které v posledních letech nemálo utrpělo. Tyto kruhy, předně v USA, a proto i samotné USA, chtějí přibrzdit odsouzení politiky státu Izrael, který žil a stále žije především z podpory USA. Jde dále o to, demonstrovat sílu a tak zastrašit rostoucí počty těch, kteří ve světě odmítají světovládnou roli USA, postavenou na agresích a bezpočtu mrtvých, a kteří by se chtěli postavit proti ní. Jde o to, aby se celý svět a každý jedinec bál mít jiný než proamerický názor. V zásadě se jedná o nové přerozdělení světa, světových trhů v zájmu USA a jejich světovládné politiky.

Komunisté věří v to, že svět jednou spravedlivě odsoudí všechno svinstvo, které USA pod zástěrkou vznešených ideálů vnutily za své světovlády lidskému rodu. Podporujeme spravedlivý boj iráckého lidu proti tzv. elitě současného světa a vyzýváme všechny ty, kdož s válkou nesouhlasí, k jasným stanoviskům a odporu proti válečnické politice USA, Velké Británie a Španělska, tj. zemí, které se staly garanty agresí, okupací, novodobého státního terorismu a genocidy.

Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá OSN, aby iniciovala ustavení mezinárodního tribunálu s původci vzniku III. světové války a jejich pomahači. Vyzývá vládu České republiky, aby rezignovala.


Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa
V Praze 22. 3. 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

Deklarace KSČ

u příležitosti 50. výročí úmrtí K. Gottwalda a J. V. Stalina

u příležitosti 100. výročí narození J. Fučíka

 

 

 

 

“TRVALÝ ODKAZ DNEŠKU V ZÁPASE ZA SOCIALISMUS,

NÁRODNÍ A SOCIÁLNÍ OSVOBOZENÍ”

V době kdy komunisté každoročně vzpomínají výročí slavného Února 1948 si v letošním roce s úctou připomínají 50. výročí úmrtí velikánů dělnického a komunistického hnutí Klementa Gottwalda a Josifa Vissarionoviče Stalina.

Přestože od jejich smrti uplynulo padesát let, oceňuje Komunistická strana Československa (KSČ) i dnes jejich významnou roli při uskutečňování nejsmělejších ideálů lidského rodu - ideálů komunismu.

Nelze zapomenout na přínos J. V. Stalina při formování strany nového typu ve velké zemi, v zemi Velké říjnové socialistické revoluce. Nelze zapomenout na jeho nasazení, se kterým se podílel na uskutečňování nejsmělejších myšlenek V. I. Lenina, nelze zapomenout na jeho zásluhy při budování socialismu v prvním státě dělníků a rolníků na světě. S jeho jménem je právem spojováno historické vítězství země sovětů nad fašistickým Německem a jeho spojenci ve druhé světové válce. Tento velký revolucionář a státník byl navíc velkým přítelem lidu Československa.

Stejně nezapomenutelné jsou pro lid Československa, dnes pro lid v České republice a v bratrské Slovenské republice, zásluhy K. Gottwalda, velkého syna svého lidu. K. Gottwald zasvětil celý svůj život věci lidu a své strany. Stál nejen u zrodu bolševické, leninské strany v zemi, ale také v prvních řadách bojovníků proti kapitalistickému vykořisťování. Lidé si ho pamatují jako neohroženého bojovníka proti fašismu. A byl to právě K. Gottwald, “náš Kléma”, jak tehdy jeho přátelé říkali, který se po osvobození země Sovětskou armádou stal po vyhraných volbách prvním dělnickým prezidentem v zemi, a byl to K. Gottwald, který pomáhal klást základy budování socialistické společnosti v poválečném Československu.

Komunisté si nepřipomínají tyto velikány dělnického a komunistického hnutí z pouhé nostalgie a vůbec ne proto, že by před každodenní realitou a každodenním zápasem utíkali do minulosti. Komunistická strana Československa (KSČ) se sklání před zkušenostmi dělnického a komunistického hnutí a prací a dílem významných osobností tohoto hnutí. Čerpá z jejich odkazu pro současnost, pro svůj současný zápas za ideály komunismu.

Oba revolucionáři, kteří umírají tak krátce po sobě, ve svém díle nejednou zdůraznili jak je pro věc komunismu velmi důležité, aby masy dokázaly pod vedením komunistické strany svou revoluci ubránit. Oba si byli také dobře vědomi toho, jak nesmlouvavým je třídní boj a jak ještě nesmlouvavějším se stává s každým úspěchem budování nové socialistické společnosti. Věděli, že poražená buržoazie se nevzdá, že využije každé příležitosti k tomu, aby se pokusila zvrátit socialistický vývoj a obnovit své panství.

Oba, vědomi si náročnosti budování socialismu, kladli zvláštní důraz na práci s kádry, na principiálnost a opravdovost. Především však nikdy neztratili ze zřetele zájem lidu, který byl po celé generace ožebračován a vykořisťován. Dokázali jej vést v revoluci i při vlastním budování socialistické společnosti.

Pro jejich komunistické přesvědčení, pro jejich komunistickou neochvějnost je síly reakce v minulosti, ale zejména po dočasné porážce socialismu v části světa na konci osmdesátých let minulého století tak velmi nenáviděly a nenávidí. Proto byli po 17. listopadu opakovaně svorně zostouzeni jak vládnoucí reakcí a jejími sluhy, tak představiteli polistopadové KSČ a později představiteli KSČM.

Pokrokový svět, ale i mnozí jejich doboví protivníci, v nich však viděli přes složitost a rozporuplnost doby uznávané státníky a politiky. Přes všechnu předlistopadovou a polistopadovou špínu vylitou na život a dílo K. Gottwalda zůstává skutečností, že mu na rozdíl od současných mocipánů věřila většina lidu.

K. Gottwald a J. V. Stalin mají své nehynoucí zásluhy na zrodu vyspělého Československa, jehož jméno s úctou vyslovoval celý svět. Dnes, to je po třinácti letech vlády pokontrarevoluční elity, o nás naopak mluví jako o nesmírně zadlužené rozvojové zemi, zemi s rozvrácenou a rozkradenou ekonomikou, 10% nezaměstnanosti, nezákonností, nesmírnou korupcí a trestnou činností. Jako o zemi, kde v současnou morálku věří jen naivkové a pomatenci. Je zde prý stejně naivní věřit i v to, že se listopadovým vůdcům podařilo učinit ze země “ekonomického tygra”, jako uvěřit v morálku a právo.

Tak jako byl život vzpomínaných osobností dělnického a komunistického hnutí zasvěcen lidu, tak také KSČ učiní vše ve smyslu závěrů svého XX. sjezdu (7. 12 .2002) pro národní a sociální záchranu lidu. Především však komunisté při příležitosti 50. výročí úmrtí K. Gottwalda a J. V. Stalina znovu prohlašují, že jsou si přes všechnu složitost a reakčnost doby vědomi toho, že napravit současný stav není možné bez přání lidu. Komunisté, členové KSČ, i dnes z jejich práce a díla čerpají moudrost, vytrvalost, osvojují si jejich schopnost nacházet účinná řešení a čerpají sílu z jejich optimismu a víry ve věc komunismu. Při studiu díla K. Gottwalda a J. V. Stalina si komunisté znovu uvědomují, že v případě kontrarevolucí v části světa jde pouze o dočasnou porážku socialismu, že pokrok nelze zastavit.

Komunisté chápou nezbytnost revolučnosti a uvědomují si jak hodně podob může mít vlastní socialistická revoluce. Také proto odmítají jak revoluční fráze, tak dělnickému a komunistickému hnutí nebezpečné “levičáctví” a provokatérství. Komunisté v KSČ si v souladu s odkazem obou velikánů dnes více než kdy jindy uvědomují jak nezbytné je, aby v zemi existovala silná a akceschopná komunistická strana.

***

U příležitosti 50. výročí úmrtí K. Gottwalda a J. V. Stalina nelze dne nevzpomenout jejich zásluh o světový mír a jeho pozdější upevnění a zachování.

Komunistická strana Československa (KSČ) také dnes, právě v současné vypjaté době, říká rozhodné ne válce. Je proti tomu, aby se bez ostychu hovořilo o agresivní válce (která v případě Afganistanu připomíná vpád Mussoliniho fašistické Itálie do Habeše) po vzoru “demokratických” a humanismem se ohánějících zemí jako o božím trestu, jako o něčem, co musí lid i v České republice podpořit, pokud se nechce znelíbit USA a jejich satelitům.

NATO ve službách USA nejde o demokracii, o lidská práva a svobody, ale o zabezpečení si světovlády, o zabezpečení zájmů militantních seskupení, jde mu o nové rozdělení světa, o porobení si všech, kdo mají o životě na modré planetě jiné představy.

Komunistická strana Československa (KSČ) varuje před nezodpovědným hazardováním s bezpečností českého lidu, kterého se polistopadová elita dopouští podporou, popřípadě účastí na válečných akcích USA a NATO. Naše země musí počítat dříve či později s odvetou těch, proti kterým vystupuje v agresivních a okupačních válkách.

KSČ je toho názoru, že boj proti tzv. terorismu je pouhou záminkou pro rozpoutání válek. KSČ upozorňuje, že za skutečné nebezpečí pro světovou populaci je nutné považovat chorobnou potřebu USA ovládnout svět.

KSČ znovu odsuzuje agresivní politiku USA a NATO. Odsuzuje válku v Jugoslávii, v Afganistanu a věří, že ti, kteří v těchto zemích a mnohde jinde ve světě vraždili ve jménu “demokracie”, budou voláni k zodpovědnosti. Komunisté odmítají válku proti Iráku a vyjadřují solidaritu s iráckým lidem. KSČ vyjadřuje soudružskou podporu lidu KLDR, kterému dlouhodobě USA vyhrožují válkou.

Komunistická strana Československa je proti účasti ozbrojených složek České republiky v agresivních válkách vedených USA či NATO, a to nezávisle na tom, zda jsou vedeny pod vlajkou OSN či nikoli.

Pokud nebude síla postavit se agresivní politice USA a jeho satelitů, bude vážně ohrožena existence vlastního lidského rodu.

Komunisté, členové Komunistické strany Československa, právě v této době nemohou nevzpomenout rovněž slov národního hrdiny J. Fučíka, jehož 100. výročí narození v tyto dny vzpomínají. Uvědomují si jak velkou pravdu měl tento velký člověk popravený německými okupanty, když s vědomím toho, co dokáže militantní kapitalismus oděn do fašistického roucha, odkázal lidu ono tak ve světě známé a uznávané “lidé bděte”.

Spolu s J. Fučíkem Komunistická strana Československa (KSČ), vědoma si vážnosti současné mezinárodní situace a z ní plynoucího velkého válečného nebezpečí pro lidstvo, znovu deklaruje ono tak zavazující “lidé bděte”.

V duchu internacionalismu, který byl tak vlastní životu i práci J. V. Stalina, K. Gottwalda a J. Fučíka zdraví Komunistická strana Československa všechny poctivé lidi ve světě, komunisty a bojovníky za pokrok a mír. Zdraví upřímně lid ČLR, KLDR, Kuby, Vietnamu a Laosu, který pod vedením svých stran usiluje o výstavbu a obranu socialismu.

Ať žije Komunistická strana Československa!

Ať žije mezinárodní dělnické a komunistické hnutí!

V Praze 22. 2. 2003

Účastníci 2. zasedání Ústředního výboru KSČ

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

Stanovisko Komunistické strany Československa

k volbě prezidenta České republiky

 

 

 

 

Celá ta šaškárna, kterou nezpůsobilí politici s komediální vážností nazývají volbou prezidenta, je nedůstojná. Je nedůstojná již tím, že předchozí prezident, který nechtěl zprvu ze své příslovečné “skromnosti” vykonávat žádné funkce, odešel z funkce prezidenta až když musel na základě zákona. V zemi Přemyslovců, Karla IV., Jana Husa, Jana Žižky, Jiřího z Poděbrad, T. G. Masaryka, E. Beneše a K. Gottwalda uráží poslední týdny poctivé lidi nedůstojná tahanice o to, kdo bude příštím prezidentem této republiky.

Je urážející a zároveň až komické jaké lidi si polistopadová tzv. elita dovolila předložit lidu jako další možné prezidenty. Činí tak v zásadě ti co dnes reprezentují síly, které o sobě po 17. listopadu roku 1989 tvrdily, že chtějí a umějí. Jak se mohl národ přesvědčit, nic však tomu nenasvědčuje. Ať navrhuje nového prezidenta tzv. pravice či tzv. levice, kroutí nevěřícně hlavou nad úrovní většiny navrhovaných i jinak zatím potřeby polistopadové moci chápající veřejnost.

Lidem se nechce věřit, že po člověku, kterého v rozporu se skutečností mnozí lidé vnímali jako nešikovného národního popletu, který vlastně nemohl za nic, co poškodilo zemi a lid, mají ve funkci hlavy státu nahradit lidé, které si veřejnost spojuje buď s rozbitím státu Čechu a Slováků a rozvratem jeho ekonomiky, a nebo lidé, kteří se netají svými protilidovými postoji, popřípadě lidé naivní či lidé, které veřejnost nezná.

Komunisté vnímají předchozího prezidenta jako člověka, který, byť často mluvil o morálce a lidskosti, si s morálkou a lidskostí příliš hlavu nelámal. Jsou známá jeho válečnická vystoupení podporující války vedené USA a jeho spojenci. Je známo, že tento člověk, kterému mělo jít o vylepšení socialismu a který se stal prezidentem socialistického Československa, udělal ve svém antikomunismu vše, aby poté, co on a jemu podobní podvedli lid, socialismus zničil.

Vysoce hodnověrná a morální byla také jeho poslední volba prezidentem. Dnes není žádným tajemstvím, že se prezidentem stal jen díky tomu, že byl uvězněn v zásadě pouze na dobu volby prezidenta jeden z poslanců parlamentu.

Předchozí prezident je také spojován s výrazně proněmeckými postoji, které přes všechnu snahu státní propagandy odsoudila většina lidu.

Svými nestátnickými rozhodnutími a prohlášeními si nejednou vysloužil zaslouženou kritiku lidu. Některé z jeho státnických kousků se staly vděčným a možná věčným lidovým tématem.

Předchozí prezident ve své nezpůsobilosti, nekompetentnosti a ve svém antikomunismu vážně poškodil zájmy lidu své země, byť si to většina národa zatím nemusí plně uvědomovat. Pokud byl skutečně v něčem důsledný a opravdový, pak ve svém antikomunismu a ve své proněmecké orientaci.

Vzniklá situace kolem volby nového prezidenta svědčí mimo jiné o několika skutečnostech tak charakteristických pro polistopadové období.

Předně se ukazuje, že mezi všemi známými velikány tzv. revoluce není nikdo, kdo by mohl být povolán na prezidentský stolec, aniž by si široká veřejnost významně neťukala na čelo. Polistopadová mocenská elita žádnou vhodnou osobnost nepřipravila a připravit při úrovni morálky a politického života v zemi ani nemohla. Všudy přítomný antikomunismus, nevraživost, naivita a arogance nebyly tou nejvhodnější půdou pro to, aby v zemi vyrostly osobnosti, ve kterých by veřejnost mohla vidět svého prezidenta.

I při hledání nového prezidenta se znovu potvrdila závislost země (především dolarová závislost) na zájmech USA. Samotné USA při svém zaneprázdnění úsilím o světovládu pak tentokráte podcenily čeho všeho se mohou od mocenské elity v České republice dočkat.

Obecná nezpůsobilost a politická neprozřetelnost v řadách tzv. elity vedly k tomu, že tato nepochopila, že se dostane na všechny nezávisle na tom, kdo bude prezidentem. Stačilo se pouze dohodnout a plně využít toho, že skutečné zájmy této elity, tak odlišné od zájmů široké veřejnosti, jsou garantovány NATO a její poslušností vůči USA.

Nezpůsobilost současné elity dále neumožnila, aby s potřebnou důstojností zajistila volbu prezidenta a představila zemi jako schopnou si promyšleně a včas uspořádat své vlastní věci, které vypovídají o její politické gramotnosti, zodpovědnosti a proto suverenitě a identitě. I v tomto případě platí, že malým přísluší malé činy.

Nejtrapněji se v souvislosti s volbou nového prezidenta chovali ti, kteří neprávem vystupují jako komunisté. Ano KSČM se místo zásadního postoje rozhodla ostatní politické strany vydírat v domnění, že může cosi významného získat. Tento v současnosti naivní politický přístup vedl pouze k tomu, že tato strana ukázala nezpůsobilost uvědomit si skutečné zájmy lidu.

Opět se ukázalo, že antikomunismus, který byl od samého počátku základem pokontrarevoluční mocenské jednoty, přestává tuto funkci za určitých okolností bezezbytku plnit. A to jak uvnitř vlastní mocenské elity, tak ve vztahu mezi touto elitou a širokou veřejností.

* * *

Komunistická strana Československa (KSČ) je vzhledem k uvedeným souvislostech názoru, že by do budoucna měla být volba prezidenta věcí všeho lidu. A lid by měl mít i právo si svého prezidenta navrhnout.

V Praze 22. 2. 2003

Účastníci 2. zasedání Ústředního výboru KSČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJNÍ PODKLADY

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KSČ

PŘEČETLI JSME

KONTAKTY

OBNOVA KSČ

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ