HLAVNÍ STRÁNKA KSČ

 

 

 

 

 

        Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KSČ

 

hvezdickaB

 

 

25.10.2014

 

 

Ústřední výbor KSČ provedl kontrolu zajištění úkolů v přípravě XXIII. sjezdu KSČ a po diskusi formuloval Stanovisko k 25 letům od listopadu 1989.

 

 

hvezdickaB

 

 

30.8.2014

 

 

Ústřední výbor KSČ schválil návrhy základních materiálů týkající se XXIII. sjezdu strany (organizační řád, jednací řád, volební řád), přijal opatření k posouzení programu strany a stanovil garance za plnění konkrétních úkolů v přípravě sjezdu.

 

 

hvezdickaB

 

 

14.6.2014

 

 

Ústřední výbor KSČ na svém zasedání v Praze svolal na 22.11.2014 řádný XXIII. sjezd Komunistické strany Československa. Zhodnotil plnění usnesení přijatých v období od XXII. sjezdu strany. Vyhodnotil zkušenosti z přípravy na konané volby do Evropského parlamentu a vzal na vědomí, že organizace KSČ  budou zajišťovat účast v říjnových volbách 2014 do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, volbách komunálních a volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Vzal na vědomí informaci a odpovědi na dotazy týkající se aktuálních úkolů Korejské strany práce, které přednesl velvyslanec KLDR.

 

 

hvezdickaB

 

 

29.5.2014

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ připravilo návrh programu pro 12. zasedání ÚV KSČ. Zabývalo se dále výsledky voleb do Evropského parlamentu. Vzalo na vědomí konání akcí v gesci KSČ (např. setkání v Českých Budějovicích, Výstup česko-kubánského přátelství na Milešovku 2014).

 

 

hvezdickaB

 

 

26.4.2014

 

 

Ústřední výbor KSČ mimo jiné

·         Vzal na vědomí

-          informaci  o postupu předsednictva ÚV KSČ v souvislosti s úmrtím generálního tajemníka soudruha Miroslava Štěpána

-          informaci k přípravě na volby do EP

-          informaci k problematice stranických licencí

-          informaci k vnitrostranickým otázkám

·         Konstatoval,

-     že KSČ se na základě usnesení svého ústředního orgánu, potvrzeného Rozhodnutím MV ČR ze dne 4.4.2014, čj. MV – 37590 -9/VS – 2014 zúčastňuje voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014

-     že Komunistická strana Československa, její orgány a členové ctí zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, Ústavu České repeubliky, jakož i ostatní zákony této země, Stanovy strany a rozhodnutí nejvyššího orgánu strany, tj. ÚV KSČ

·         Schválil do vyřešení l. etapy organizační struktury pozastavení činnosti Krajských výborů KSČ k 30.4.2014

·         Pověřil Předsednictvo ÚV KSČ zařazením dalších základních a okresních organizací do statistiky strany, vydaním stranických licencí, aktualizací Hospodářské směrnice KSČ, zveřejněním materiálů k volbám do EP

 

 

hvezdickaB

 

 

15.4.2014

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ pokračovalo v projednávání podkladů a námětů pro předvolební aktivitu strany. Distanovalo se od obsahu časopisu Hvězda Severu a od stanovisek, prohlášení, dopisů, výzev apod. (včetně elektronických), vydávaných skupinou osob v Ostravě, dále pak od internetových stránek a stránek na Facebooku, které se tváří jako stránky KSČ a užívají její symboly. Navrhlo program jednání pro dubnové zasedání ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

 

 

12.3.2014

 

 

Jednání předsednictva ÚV KSČ bylo věnováno přípravě strany na volby do EP, tj. návrhům na kandidáty a lídra strany, předsednictvo bylo informováno o mimořádných opatřeních, která přijal sekretariát ÚV KSČ v souvislosti se změnou osoby zmocněnce strany pro tyto volby.

 

 

hvezdickaB

 

 

22.2.2014

 

 

Ústřední výbor KSČ schválil Výroční finanční zprávu KSČ za rok 2013, zprávu předsednictva o plnění usnesení od prvního do devátého plenárního zasedání a Prohlášení KSČ u příležitosti 66. výročí Vítězného února.

 

 

hvezdickaB

 

 

4.2.2014

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ vzalo na vědomí  pověření s. Jiřího Vábra komplexním zastupováním generálního tajemníka strany, provedlo kontrolu plnění usnesení a připravilo návrh programu pro navazující jednání pléna ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

 

 

7.12.2013

 

 

V Praze jednalo předsednictvo ÚV KSČ a následně ustřední výbor strany. Byla přijata opatření k aktivizaci strany a opatření strany pro volby konané v roce 2014.

 

 

hvezdickaB

 

 

5.10.2013

 

 

Ústřední výbor KSČ na svém zasedání v Praze jednal o aktuální vnitropilitické situaci, vyslechl stanoviska  a doporučení k účasti KSČ v řádných volbách do Evropského parlamentu a Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2014. Zároveň projednal Stanovisko KSČ k „mimořádným volbám“, říjen 2013.

 

 

hvezdickaB

 

 

25.9.2013

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ provedlo programovou přípravu navazujícího plenárního zasedání a vydalo Stanovisko k případu PASKOV.

 

 

hvezdickaB

 

 

15.6.2013

 

 

Ústřední výbor KSČ v Praze jednal o současné politické situaci v ČR a přijal Stanovisko. V další části jednání stanovil úkoly pro volební rok 2014.

 

 

hvezdickaB

 

 

23.2.2013

 

 

Ústřední výbor Komunistické strany Československa se sešel v Praze a přijal Stanovisko v předvečer 65. výročí Vítězného února 1948. Vzal na vědomí informaci generálního tajemníka s. Miroslava Štěpána o setkání s předsedou ÚV KSČM s. Vojtěchem Filipem, schválil zprávu předsednictva ÚV KSČ o postupu KSČ v dalším působení na veřejnost, zprávu o kontrole plnění usnesení a Zprávu pro Parlament ČR o hospodaření KSČ v roce 2012.

 

 

hvezdickaB

 

 

1.12.2012

 

 

V Praze se sešlo Předsednictvo ÚV KSČ, provedlo kontrolu přípravy navazujícího plenárního zasedání a projednalo zásadní úkoly pro další období. Následně se konalo zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Zhodnotilo průběh a výsledky voleb v říjnu 2012 a poděkovalo všem, kdo se podíleli na dobrém výsledku KSČ. Především těm, kdo kandidovali za KSČ. Závěru jednání se zúčastnil velvyslanec KLDR v ČR soudruh Ri Kwang-il, který přítomné seznámil se současnou situací v KLDR.

 

 

hvezdickaB

 

 

28.6.2012

 

 

Sekretariát Ústředního výboru KSČ zhodnotil přípravu strany na volby zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 12. a 13. října 2012, a posoudil dokument „Proč jsme tady – náš program“.

 

 

hvezdickaB

 

 

16.6.2012

 

 

V Praze jednal Ústřední výbor Komunistické strany Československa. Posoudil politickou situaci a přípravu na volby do Zastupitelstev krajů a Senátu. Vyzval, aby KSČ v letošních podzimních volbách kandidovala.

 

 

hvezdickaB

 

 

10.5. a 5.6.2012

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ bylo informováno o přípravě KSČ na podzimní volby do Zastupitelstev krajů (Senátu), doporučilo program a podklady pro jednání nejvyššího stranického orgánu.

 

 

hvezdickaB

 

 

3.3.2012

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ a navazující jednání ÚV KSČ jednalo o případné účasti strany ve volbách do Zastupitelstev krajů a Senátu v roce 2012. Bylo rozhodnuto o účasti strany v těchto volbách a uloženy úkoly. Dále bylo přijato pozvání a vyslána čtyřčlenná delegace KSČ do KLDR na oslavy 100. výročí narození Kim Ir Sena. Posouzena a schválena byla Výroční finanční zpráva KSČ za rok 2011.

 

 

hvezdickaB

 

 

3.12.2011

 

 

V Praze se konalo veřejné zasedání Ústředního výboru KSČ.

 

 

1.10.2011

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ na svém zasedání v Praze jednalo o politické situaci v zemi a zaujalo stanovisko k ragenci solidárních sil v krajích a k případné možné spolupráci. Dále zhodnotilo dopis předsedy KSČM Vojtěcha Filipa Mioslavu Štěpánovi. Doporučilo účast členů předsednictva a funkcionářů KSČ z krajů a okresů dne 11.10.2011 na 31. teoreticko-politické konferenci k přípravě VIII. sjezdu KSČM.

 

 

hvezdickaB

 

 

29.6.2011

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ na svém zasedání v Praze rozpracovalo úkoly dané XXII. sjezdem KSČ do harmonogramu práce sekretariátu a předsednictva strany.

 

 

hvezdickaB

14.5.2011

 

 

V Praze se konal XXII. sjezd Komunistické strany Československa (KSČ).

 

 

hvezdickaB

11.4.2011

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ se na svém zasedání v Praze zabývalo přípravou XXII. sjezdu KSČ – projednalo obsah zprávy předsednictva, organizační zabezpečení sjezdu.

 

 

hvezdickaB

26.2.2011

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ projednalo zprávu pro navazující zasedání ÚV KSČ. ÚV KSČ vyslechl zprávu k 63. výročí Února 1948 a přípravě 90. výročí zložení KSČ, schválil Výroční finanční zprávu KSČ za rok 2010, v diskusi vyjádřil jednomyslnou podporu Martě Semelové, poslynkyni Parlamentu ČR za KSČM, za její vystoupení při projednávání zákona o tzv. třetím odboji. Byla také posouzena příprava XXII. sjezdu KSČ.

 

 

hvezdickaB

6.11.2010

 

 

Ústřední výbor KSČ na svém plenárním zasedání v Praze schválil Zprávu Předsednictva ÚV KSČ k současné politické situaci po volbách v České republice, vyslal delegaci KSČ na 18. teoreticko-politickou konferenci, konanou 13.11.2010 s tím, že KSČ je spoluiniciátorem této konference. Určil delegaci na setkání s delegací Komunistické strany Německa, konané 11.11.2010. Svolal na květen 2011 XXII. sjezd Komunistické strany Československa u příležitosti 90. výročí jejího založení - vzniku KSČ /21/.

 

 

hvezdickaB

6.11.2010

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ se setkalo v Praze s delegací Korejské strany práce, která mu poskytla nejaktuálnější informace z KLDR. V další části svého zasedání provedlo kontrolu přípravy navazujícího plenárního zasedání ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

19.6.2010

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ na svém zasedání v Praze provedlo analýzu situace po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mimo jiné konstatovalo, že došlo ke krachu polistopadové politiky, a to nejvíce tzv. levice.

 

 

hvezdickaB

27.2.2010

 

 

Ústřední výbor KSČ si na svém zasedání v Praze připomněl 62. výročí únorových událostí roku 1948. V této souvislosti zazněla slova o významu Února 1948, který mluví k dnešku. ÚV KSČ dále vyslechl  a schválil zprávu  „K úkolům spolupráce levicových sil v České republice“, schválil Zprávu o hospodaření KSČ za rok 2009, vzal na vědomí informaci o zkušenostech KSM z politické práce, vyjádřil solidaritu a připravenost k součinnosti s Komunistickým svazem mládeže a zaslal vedení KSM dopis, rozhodl o vyslání delegace ÚV KSČ na jednání levicových sil dne 12.3.2010.

 

 

hvezdickaB

28.11. 2009

 

 

Ústřední výbor KSČ schválil zprávu Předsednictva ÚV KSČ k vnitrostranickým záležitostem a plán činnosti orgánů strany na 1. pololetí 2010. Ve druhé části svého jednání vyslechl informaci velvyslance KLDR k aktuálním problémům.

 

 

hvezdickaB

28.11. 2009

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ zasedalo v Praze, navrhlo program pro navazující zasedání ÚV KSČ a plán činnosti orgánů strany na 1. pololetí 2010.

 

 

hvezdickaB

10.10. 2009

 

 

V Ústí nad Labem se konalo rozšířené zasedání Předsednictva ÚV KSČ. Na tomto zasedání byla projednána politická a společenská situace v České republice a jednotliví krajští vedoucí tajemníci podali svá stanoviska k tomuto bodu jednání. Dále byla projednána zpráva k činnosti strany v Ústeckém kraji a podněty této stranické organizace k ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

23. 5. 2009

 

 

Zasedalo Předsednictvo ÚV KSČ. Mimo jiné přijalo stanovisko – Vysvětlení KSČ k otázce, proč se nezaregistrovala do voleb do Evropského parlamentu.

 

 

hvezdickaB

14. 3. 2009

 

 

Ústřední výbor KSČ na svém zasedání v Praze posoudil a schválil dokument „V čem je KSČ připravena spolupracovat s levicí“, dále schválil Finanční zprávu KSČ za rok 2008.

 

 

hvezdickaB

24. 1. 2009

 

 

10. zasedání Předsednictva ÚV KSČ se zabývalo obsahovou přípravou jednání Ústředního výboru strany a přípravou Finanční zprávy KSČ za rok 2008.

 

 

hvezdickaB

6. 12. 2008

 

 

Předsednictvo ÚV KSČ vyslechlo zprávy o stranické práci v jednotlivých krajích a bylo podrobně informováno o průběhu XXV. pražské teoreticko-politické konference s mezinárodní účastí, kterou dne 15. listopadu 2008 uspořádala šestice OV KSČM z Prahy a Čech. Přítomna byla delegace ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

11. 10. 2008

 

 

Ústřední výbor KSČ na svém 9. zasedání vzal na vědomí úvodní projev generálního tajemníka KSČ soudruha Miroslava Štěpána ke svolání celostátní konference KSČ a pověřil předsednictvo a sekretariát ÚV KSČ její přípravou. Ve druhé části svého jednání vyslechl vystoupení chargé d´affaires Kubánského velvyslanectví v České republice Barbary Montalvo.

 

 

hvezdickaB

21. 6. 2008

 

 

Ústřední výbor KSČ na svém 8. zasedání v Praze vyslechl politické informace, schválil postup práce na aktualizaci programovém dokumentu strany a plán práce orgánů strany na 2. pololetí 2008.

 

 

hvezdickaB

14. 6. 2008

 

 

Na 7. zasedání předsednictva ÚV KSČ podala delegace KSČ informaci z jednání VII. sjezdu KSČM a bylo připraveno navazující jednání nejvyššího stranického orgánu

 

 

hvezdickaB

2. února 2008

 

 

Na 7. zasedání Ústřední výbor KSČ v Praze projednal závěry z diskuse k akčním otázkám  strany, schválil Výroční finanční zprávu KSČ za rok 2007 a vydal rezoluci k 60. výročí Vítězného února 1948.

 

 

hvezdickaB

19. ledna 2008

 

 

6. zasedání předsednictva ÚV KSČ připravilo podklady pro jednání navazujícího Ústředního výboru KSČ. Doporučilo mimo jiné návrh závěrů k ukončení diskuse k vnitrostranickým záležitostem.

 

 

hvezdickaB

20. října 2007

 

 

Ústřední výbor KSČ na svém 6. zasedání v Praze vyslechl informaci o 2. sjezdu Strany evropské levice (SEL), zprávu o aktuální situaci v KSČ a informaci  Komunistického svazu mládeže. Schválil  Rezoluci Komunistické strany Československa (KSČ) k 90. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

. Vyslechl informaci, kterou přednesla velvyslankyně Kubánské republiky paní Barbara Elena MONTALVO ALVAREZ.

 

 

hvezdickaB

6. října 2007

 

 

5. zasedání předsednictva ÚV KSČ vzalo na vědomí informace o situaci ve straně v jednotlivých krajích a doporučilo program jednání navazujícího jednání nejvyššího orgánu strany. Bylo informováno o přípravě 2. sjezdu Evropské levice, který se uskuteční v Praze. Vyslechlo informaci velvyslance KLDR v ČR, soudruha RI-PYONG-GAPA, k závěrům schůzky představitelů KLDR a Jižní Koreje a zaslalo blahopřání ÚV Korejské strany práce při příležitosti 60. výročí vzniku KLDR.

 

 

hvezdickaB

30. června 2007

 

 

5. zasedání Ústředního výboru KSČ vyslechlo informaci generálního tajemníka s. Miroslava Štěpána k aktuálním vnitropolitickým a zahraničním otázkám. Dalo mandát předsednictvu a sekretariátu strany k jednání se Stranou evropské levice (SEL) a schválilo rozbor k problematice sociálního postavení občana České republiky. Konstatovalo, že KSČ se připojila k celonárodnímu úsilí proti radarové základně USA. ÚV KSČ dále vzal na vědomí aktuální informace velvyslance KLDR v ČR, soudruha RI-PYONG-GAPA.

 

 

hvezdickaB

21. dubna 2007

 

 

4. zasedání předsednictva ÚV KSČ v Praze vyslechlo informace o činnosti komunistů v krajských organizacích a doporučeních členů strany adresovaných ústředním orgánům strany. Bylo připomenuto, že před 15 lety (20.4.1992) byla podepsána delegáty 70 stran světa Pchjongjangská deklarace, kterou do současné doby podepsalo již 270 komunistických a dělnických stran – mezi nimi i Komunistická strana Československa (KSČ). Předsednictvo dále zahájilo obsahovou přípravu 5. zasedání ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

24. února 2007

 

 

4. zasedání Ústředního výboru KSČ zhodnotilo Současnou společensko-politickou situaci v ČR a zabývalo se dalším postupem strany. Přijalo dokument k úkolům strany v roce 90. výročí VŘSR a v nadcházejícího 60. výročí Února 1948. Schválilo finanční zprávu KSČ za rok 2006.

 

 

hvezdickaB

3. února 2007

 

 

3. zasedání předsednictva ÚV KSČ diskutovalo o současné společensko-politické situaci v ČR a postupu KSČ. Připravilo návrh programu pro navazující 4. zasedání ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

25. listopadu 2006

 

 

3. zasedání Ústředního výboru KSČ se zabývalo úkoly strany a vyslechlo informaci o mezinárodní situaci.

 

 

hvezdickaB

23. září 2006

 

 

2. zasedání předsednictva ÚV KSČ se v Praze zabývalo aktivizací strany v nadcházejícím období a navrhlo program jednání 3. plenárního zasedání strany.

 

 

hvezdickaB

24. června 2006

 

 

Ústřední výbor KSČ na svém 2. zasedání zhodnotil společensko-politickou situaci v ČR po volbách 2006, přijal Stanovisko ke společensko-politické situaci po skončení voleb do Parlamentu ČR v roce 2006 a schválil Kalendářní plán práce orgánů KSČ na 2. pololetí 2006.

 

 

hvezdickaB

20. května 2006

 

 

Ústřední výbor KSČ na svém 1. zasedání doplnil stranické orgány, schválil dokument Jak dál po XXI. sjezdu KSČ.

 

 

hvezdickaB

25. března 2006

 

 

V Praze se konalo 1. zasedání předsednictva ÚV KSČ pro XXI. sjezdu strany. Zpracovalo dokument Postup KSČ po XXI. sjezdu KSČ a návrh Kalendářního plánu práce orgánů KSČ.

 

 

hvezdickaB

25. února 2006

 

 

V Praze se konal XXI. sjezd Komunistické strany Československa (KSČ).

 

 

hvezdickaB

28. ledna 2006

 

 

16. zasedání předsednictva ÚV KSČ projednalo přípravu XXI. sjezdu KSČ.

 

 

hvezdickaB

3. prosince 2005

 

 

Ústřední výbor KSČ na svém 12. zasedání v Praze posoudil obsahovou a organizační přípravu XXI. sjezdu KSČ a stanovisko KSČ k současné politicko-společenské situaci.

 

 

hvezdickaB

12. listopadu 2005

 

 

15. zasedání předsednictva ÚV KSČ přijalo stanovisko k Výzvě z 11. zasedání ÚV KSČ k novému vedení KSČM. Projednalo zajištění členských schůzí před XXI. sjezdem KSČ a schválilo program a zajištění navazujícího zasedání ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

1. října 2005

 

 

Ústřední výbor KSČ se sešel v Praze a na svém 11. zasedání rozhodl o svolání XXI. sjezdu KSČ.

 

 

hvezdickaB

17. září 2005

 

 

14. zasedání předsednictva ÚV KSČ posoudilo současnou politickou situaci a připravilo návrh na svolání XXI. sjezdu KSČ.

 

 

hvezdickaB

18. června 2005

 

 

Ústřední výbor KSČ se sešel v Praze na svém 10. zasedání. Schválil zprávu o naplňování úkolů v 1. pololetí 2005 vyplývající z poznatků členských schůzí, kalendářní plán práce orgánů strany na 2. pololetí 2005 a vzal na vědomí zprávu o ekonomickém zabezpečení činnosti KSČ.

 

 

hvezdickaB

28. května 2005

 

 

13. zasedání předsednictva ÚV KSČ posoudilo zprávy zástupců KV KSČ o výsledcích naplňování usnesení orgánů KSČ v 1. pololetí 2005 a připravilo navazující červnové zasedání ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

7. května 2005

 

 

Ústřední výbor KSČ se sešel v Praze u příležitosti 10. výročí obnovy KSČ a 60. výročí vítězství nad fašismem. Schválil zprávu "Dekáda obnovy KSČ - čas je na naší straně", přednesenou generálním tajemníkem soudruhem Miroslavem Štěpánem, deklaraci a telegram Ústřednímu výboru Komunistické strany Sovětského svazu.

 

 

hvezdickaB

9. dubna 2005

 

 

12. zasedání předsednictva ÚV KSČ posoudilo společensko - politickou situaci v České republice a připravilo zasedání ÚV KSČ k 10. výročí obnovy KSČ.

 

 

hvezdickaB

26. února 2005

 

 

V Praze se konalo 9. zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Schválilo plán práce orgánů KSČ na 1. pololetí r. 2005 a Zprávu o plnění rozpočtu KSČ za rok 2004. Projednalo Postup KSČ v roce 2005 - v roce 10. výročí obnovy KSČ.

 

 

hvezdickaB

22. ledna 2005

 

 

11. zasedání předsednictva ÚV KSČ projednalo náměty pro zabezpečení desátého výročí obnovy Komunistické strany Československa v roce 1995 a informace o mezinárodní situaci. Připravilo navazující únorové zasedání Ústředního výboru KSČ.

 

 

hvezdickaB

27. listopadu 2004

 

 

V Praze se uskutečnilo rozšířené 8. zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa věnované tématu "Co přineslo období České republiky od 17. listopadu roku 1989, Česká republika po 15 letech". Hlavní referát přednesl generální tajemník KSČ soudruh M. Štěpán. V obsahově bohaté diskusi vystoupil také soudruh M. Jakeš. V závěru jednání byla přijata rezoluce "1989 (listopad) – 15 let". Téhož dne se konalo 10. zasedání předsednictva ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

3. listopadu 2004

 

 

V Praze se konala porada vedoucích tajemníků KV KSČ k přípravě rozšířeného 8. zasedání ÚV KSČ a projednání aktuálních vnitrostranických záležitostí.

 

 

hvezdickaB

9. října 2004

 

 

V Praze se konalo 7. zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa, které zhodnotilo společensko-politickou situaci v ČR a postup KSČ v mezinárodních otázkách.

 

 

hvezdickaB

11. září 2004

 

 

V Praze se konalo 9. zasedání předsednictva ÚV KSČ. Posoudilo současnou společensko-politickou situaci v České republice a postup KSČ. Byla podána informace o zahraničních aktivitách strany. Předsednictvo ÚV KSČ svolalo 7. zasedání ÚV KSČ a navrhlo program příštího jednání ústředního výboru strany.

 

 

hvezdickaB

19. června 2004

 

 

V Praze se uskutečnilo 6. zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Předmětem jednání byla problematika současné politické situace, a to jak z pohledu jejího vývoje na domácí politické scéně, tak vývoje v mezinárodním měřítku. Zvláštní pozornost věnovalo zasedání ÚV KSČ otázkám týkajícím se materiálního a finančního zajištění strany a jejího vnitřního života, které nastolilo již předcházející zasedání.

 

 

hvezdickaB

22. května 2004

 

 

V Praze se konalo řádné 8. zasedání předsednictva ÚV KSČ. Projednány byly aktuální otázky týkající se vnitřní a zahraniční politiky strany. Zvláštní pozornost byla pak členy předsednictva věnována přípravě zasedání ÚV KSČ, které bylo svoláno na 19. června 2004. V té souvislosti byla mimo jiné posuzována široká problematika plnění závěrů sjezdu strany z pohledu jejího ekonomického a materiálního zabezpečení.

 

 

hvezdickaB

27. března 2004

 

 

V Praze se konalo 7. zasedání předsednictva ÚV KSČ. Zabývalo se společensko-politickou situací v ČR a postupem KSČ. Projednalo zprávu z účasti delegace KSČ na XXXIII. sjezdu SKS-KSSS v Moskvě ve dnech 28. - 29. 2. 2004 a posoudilo přípravu na mezinárodní akce, kterých se KSČ zúčastní. Na programu jednání bylo rovněž posouzení materiálu k ekonomickému zajištění činnosti strany.

 

 

hvezdickaB

21. února 2004

 

 

V Praze se konalo řádné 5. zasedání ÚV KSČ, které posoudilo široký okruh otázek souvisejících s posouzením realizace závěrů posledního sjezdu strany. Zvláštní pozornost věnovalo současné složité mezinárodní situaci.

Zasedání ÚV KSČ projednalo postoj KSČ k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu. ÚV KSČ považuje za nepřijatelné být proti samotné Evropské unii a zároveň se účastnit voleb do Evropského parlamentu. Proto ÚV KSČ prohlašuje, že v kontextu pozice strany k Evropské unii se voleb nezúčastní.

Plenární zasedání rovněž vyslechlo informaci o setkání tzv. Evropské levice v Berlíně v lednu tohoto roku a informaci z jednání KSČ s vedením Komunistické strany Německa.

Dále vyslechlo informaci o přípravách a pozvání delegace KSČ na XXXIII. sjezd Svazu komunistických stran - Komunistické strany Sovětského svazu.

Na tomto zasedání byly rovněž posouzeny úkoly týkající se materiálně finančního zabezpečení činnosti strany.

 

 

hvezdickaB

31. ledna 2004

 

 

V Praze se sešlo ke svému 6. jednání předsednictvo ÚV KSČ. Na programu jednání bylo zhodnocení společensko-politické situace v ČR a zahraniční informace. Dále byl schválen plán práce orgánů KSČ na první pololetí r. 2004 a byla provedena příprava 5. zasedání ÚV KSČ.

V druhé části jednání se zúčastnil besedy s členy předsednictva K. Hoffmann, který byl mezi přítomnými srdečně přivítán.

Téhož dne se v Praze uskutečnila porada vedoucích tajemníků KV KSČ.

 

 

hvezdickaB

13. prosince 2003

 

 

V Praze v restauraci Na Vlachovce se uskutečnilo Celostátní shromáždění KSČ - 5. veřejné zasedání Ústředního výboru KSČ pod heslem "KSČ a český stát k dnešku". Setkání se zúčastnili členové a příznivci KSČ z celé republiky. Na setkání byla mimo jiné přijata DEKLARACE.

 

 

hvezdickaB

22. listopadu 2003

 

 

V Praze se sešlo ke svému 5. jednání Předsednictvo ÚV KSČ. Zabývalo se společensko-politickou situací v ČR a stanovisky KSČ. Projednalo harmonogram obsahové a organizační přípravy pátého - veřejného zasedání ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

11. října 2003

 

 

V Praze se uskutečnilo 4. zasedání Ústředního výboru KSČ. Projednalo a schválilo Zprávu předsednictva ÚV KSČ k prioritám ideologické práce strany po XX. sjezdu KSČ. Všem funkcionářům strany bylo uloženo projednat náměty uvedené ve zprávě a využít je ve své činnosti. ÚV KSČ dále vzal na vědomí zprávu k aktuální společenské a politické situaci a informaci o mezinárodní situaci.

 

 

hvezdickaB

13. září 2003

 

 

V Praze se sešlo ke svému 4. jednání Předsednictvo ÚV KSČ. Zabývalo se řešením priorit ve vnitřním životě strany, především po 3. zasedání ÚV KSČ, a dále v ideologické činnosti strany - tisk, propaganda. Předsednictvo posoudilo mezinárodní situaci a připravilo 4. zasedání Ústředního výboru KSČ.

Téhož dne se uskutečnila v Praze porada vedoucích tajemníků Krajských výborů KSČ k současným úkolům strany.

 

 

hvezdickaB

21. června 2003

 

 

V Praze se uskutečnilo 3. zasedání Ústředního výboru KSČ. Projednalo a schválilo Zprávu Předsednictva ÚV KSČ k zajištění priorit vnitřního života strany po XX. sjezdu KSČ, Stanovisko vydané Předsednictvem ÚV KSČ k referendu o přistoupení České republiky do Evropské unie a Plán práce orgánů ÚV KSČ na 2. pololetí roku 2003. ÚV KSČ vzal na vědomí Zprávu Ústřední revizní komise o revizi hospodaření KSČ. Všem stranickým orgánům, organizacím a členům KSČ uložil pokračovat v důsledném naplňování závěrů XX. sjezdu KSČ.

 

 

hvezdickaB

24. května 2003

 

 

V Praze se uskutečnilo 3. zasedání Předsednictva ÚV KSČ. Zabývalo se zajištěním úkolů v oblasti vnitřního života strany a vyhodnotilo podněty z uskutečněných krajských setkání strany. Svolalo 3. zasedání Ústředního výboru KSČ a chválilo návrh programu jeho jednání. Předsednictvo ÚV KSČ připravilo stanovisko "(KSČ) k Evropské unii před referendem: Ne současné EU" a uložilo jeho předání ČTK a umístění na internetové stránky KSČ.

 

 

hvezdickaB

22. března 2003

 

 

V Praze se uskutečnilo 2. zasedání Předsednictva ÚV KSČ. Projednalo informace k politickému postupu KSČ ve stranických oblastech, zajištění závěrů 2. zasedání ÚV KSČ a přípravu krajských setkání strany. Předsednictvo Komunistické strany Československa (KSČ) vydalo stanovisko "Zastavme vrahy z USA a Velké Británie a jejich přisluhovače!" Stop III. světové válce!

 

 

hvezdickaB

22. února 2003

 

 

V Praze se konalo 2. zasedání Ústředního výboru KSČ. Schválilo úvodní vystoupení soudruha Miroslava Štěpána, generálního tajemníka ÚV KSČ, k postupu stranických orgánů po XX. sjezdu KSČ. Přijalo Deklaraci KSČ u příležitosti 50. výročí úmrtí Klementa Gottwalda a Josifa Vissarionoviče Stalina, u příležitosti 100. výročí narození Julia Fučíka "Trvalý odkaz dnešku v zápase za socialismus, národní a sociální osvobození". Schválilo dále Stanovisko KSČ k volbě prezidenta České republiky.

ÚV KSČ schválil Finanční zprávu za rok 2002, Kalendářní plán práce orgánů KSČ na 1. pololetí 2003 a rozdělení odpovědností za jednotlivé úseky stranické práce.

 

 

hvezdickaB

1. února 2003

 

 

V Praze se konala porada tajemníků Krajských výborů KSČ a proběhlo 1. zasedání Předsednictva ÚV KSČ po XX. sjezdu strany. Byly projednány postup v zajištění závěrů přijatých XX. sjezdem KSČ a návrh kalendářního plánu práce orgánů strany na l. pololetí 2003. Předsednictvo ÚV KSČ svolalo 2. plenární zasedání ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

7. prosince 2002

 

 

V Praze, a to v historickém sále Na Maninách, se uskutečnil se zahraniční účastí  XX. sjezd Komunistické strany Československa (KSČ).
Na navazujícím 1. zasedání nově zvoleného Ústředního výboru KSČ byl zvolen Generálním tajemníkem ÚV KSČ soudruh Miroslav Štěpán, dále se uskutečnila volba Předsednictva a Sekretariátu ÚV KSČ.

 

 

hvezdickaB

16. listopadu 2002

 

 

12. zasedání Ústředního výboru KSČ v Praze se zabývalo obsahovou a organizační přípravou XX. sjezdu KSČ. Byly podány zprávy Krajských výborů KSČ o připravenosti organizací k XX. sjezdu strany. Ve druhé části jednání byly podány informace k mezinárodní situaci.

 

 

hvezdickaB

19. října 2002

 

 

Ve Štítině (okres Opava) se konalo 18. otevřené zasedání předsednictva Ústředního výboru KSČ. Na pořadu zasedání byla předně příprava XX. sjezdu KSČ a veřejné posouzení návrhu Základního dokumentu. Účastníci jednání se rovněž seznámili se sociální situací v regionu.

 

 

hvezdickaB

17. září 2002

 

 

Pod vedením generálního tajemníka strany soudruha Miroslava Štěpána se uskutečnila porada představitelů strany jednotlivých krajů. Svým programem se tato porada stala jedním z důležitých kroků přípravy blížícího se XX. sjezdu KSČ. Tak jak se stalo v předsjezdové přípravě již pravidlem, věnovali krajští představitelé pozornost jak zhodnocení dosaženého, tak široké problematice týkající se budoucnosti strany.

 

 

hvezdickaB

7. září 2002

 

 

17. zasedání předsednictva Ústředního výboru KSČ obsáhle jednalo v Praze o politických aktualitách a provedlo kontrolu přípravy XX. sjezdu KSČ.

 

 

hvezdickaB

22. června 2002

 

 

11. zasedání Ústředního výboru KSČ v Praze vzalo na vědomí úvodní vystoupení generálního tajemníka soudruha Miroslava Štěpána k politické situaci po volbách, schválilo mandát k přípravě XX. sjezdu KSČ a kalendářní plán práce orgánů ÚV KSČ na II. pololetí 2002. ÚV KSČ zvolil tajemníka ÚV KSČ pro zahraniční záležitosti.

 

 

hvezdickaB

25. května 2002

 

 

16. otevřené zasedání předsednictva Ústředního výboru KSČ jednalo v Ústí nad Labem o programových otázkách činnosti strany spojených s přípravou XX. sjezdu strany. Bylo spojeno s celostátním seminářem. Jednání se mimo členů stranického orgánu účastnilo na dvě desítky představitelů teoretické fronty strany. Z bohaté diskuse vyplynuly především mnohé náměty a podněty, které se promítnou do přípravy podkladových sjezdových dokumentů. Výsledky jednání se staly součástí celostranické diskuse zaměřené k přípravě XX. sjezdu strany a v té souvislosti i součástí přípravy 11. zasedání ústředního výboru strany. Byla oceněna práce Krajského výboru KSČ v Ústí nad Labem, který celkově zabezpečil pracovní vnitrostranický seminář k vypracování mandátu pro přípravu XX. sjezdu.

 

 

hvezdickaB

13. dubna 2002

 

 

Předsednictva Ústředního výboru KSČ na svém 15. zasedání v Praze zhodnotilo celkovou situaci v ČR a její vývoj a konzultovalo obsahovou a organizační přípravu semináře k vypracování mandátu pro přípravu XX. sjezdu KSČ.

 

 

hvezdickaB

9. března 2002

 

 

14. zasedání předsednictva Ústředního výboru KSČ v Praze projednalo Návrh organizačního zabezpečení XX. sjezdu Komunistické strany Československa (KSČ), který se uskuteční v prosinci 2002. Předsednictvo dále zadalo úkol definovat v rámci vnitrostranické diskuse návrh mandátu pro přípravu XX. sjezdu KSČ a pro tuto diskusi připravilo náměty. Rozhodlo o uspořádání celostátního pracovního semináře v květnu 2002, jehož organizační přípravou byl pověřen KV KSČ v Ústí nad Labem.
     Předsednictvo ÚV KSČ vydalo stanovisko k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky.

 

 

hvezdickaB

23. února 2002

 

 

V Praze v historickém sále Na Maninách se konal celostátní aktiv - veřejné 10. zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Na toto jednání se sjelo přes 300 účastníků z celé republiky. Zúčastnili se komunisté z KSČ, členové KSČM a řada bezpartijních sympatizujících občanů. Jednání proběhlo za účasti zahraničních hostů. Se slavnostním projevem vystoupil generální tajemník ÚV KSČ soudruh Miroslav Štěpán. Komunisté a jejich sympatizující si při příležitosti 54. výročí Února 1948 připomněli jeho trvalý odkaz a přijali Deklaraci k 54.výročí Února 1948. Se sovětským lidem oslavili velký svátek - 84. výročí vzniku slavné Sovětské armády.

10. zasedání ÚV KSČ svolalo na prosinec letošního roku XX. sjezd Komunistické strany Československa (KSČ).

Při hodnocení vnitropolitické situace bylo na tomto zasedání mimo jiné konstatováno, že pro komunisty neplatí buržoazní kalendáře. Týká se to i termínů voleb. KSČ je názoru, že připravované volby budou opět vyjádřením vztahu k procesu obnovy a utužování kapitalismu v naší zemi a udržení křesel pro ty, které vynesla kontrarevoluce. V souvislosti s obecně známým výsledkem cesty premiéra do zahraničí komunisté vyzývají příslušné orgány, aby byl předsedovi vlády odebrán cestovní pas. Členové KSČ a orgány KSČ vystupují proti kriminalizaci socialismu a vyslovili podporu poctivým soudruhům, kteří jsou v současnosti souzeni a s nimi je v podstatě souzen československý lid a jeho minulá práce. KSČ se nebojí zveřejnění informací o její poctivé minulé práci, včetně archiválií bezpečnosti.

Dokumentaci 10. veřejného slavnostního zasedání ÚV KSČ zveřejní letos již pětiletá tiskovina Československý komunista/JISKRA.

 

 

hvezdickaB

 

 

STANOVISKA KSČ

OBNOVA KSČ

STUDIJNÍ PODKLADY

KONTAKTY

PŘEČETLI JSME

 

HLAVNÍ STRÁNKA KSČ