Komunistická strana

Československa

 

STANOVY

 

 

 

 

 

 

 

Část I.

Základní ustanovení

 

§ 1

Název a sídlo

1)        Název politické strany: Komunistická strana Československa.

Zkratka: KSČ

(dále jen strana)

2)        Sídlem strany je Praha.

§ 2

Právní poměry

1)    Strana je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

2)    Poměry těmito stanovami neupravené budou upraveny v dokumentech, které vydá ústřední výbor strany.

3)    Činnost strany se řídí Ústavou a dalšími právními normami České republiky.

§ 3

Programové cíle strany

Strana usiluje s využitím všech možností daných Ústavou České republiky a Listinou práv a svobod o vytvoření sociálně spravedlivé a demokratické společnosti, cílem strany je socialismus. Ideovým základem strany je marxistický světový názor. Strana vychází v nových podmínkách z poznání společenského vývoje a jeho zákonitostí, ze zkušeností komunistického a levicového hnutí v evropských a dalších zemích a ze zkušeností domácích. Hledá a uskutečňuje nové politické aktivity, nezbytné pro dosažení programového cíle. Strana vytváří svou ideovou, organizační a akční jednotu na základě marxistické teorie. Je politickým subjektem založeným na principu demokratického centralismu.

Část II.

Členství, práva a povinnosti členů strany

§ 4

Členství ve straně

Členem strany může být každý občan České republiky starší 18 let, který souhlasí s jejími stanovami a programovými cíli.

§ 5

Vznik členství ve straně

1)        Členství ve straně vzniká přihlášením se občana za člena písemným podáním výboru základní organizace strany. O přijetí za člena strany s konečnou platností rozhodne členská schůze této základní organizace.

2)        Člen strany je držitelem průkazu Komunistické strany Československa, který je majetkem strany. V případě ztráty je povinnost ztrátu nahlásit základní organizaci a při ukončení členství průkaz vrátit základní organizaci.

§ 6

Práva člena strany

1)    Všichni členové strany mají rovná práva, rovné povinnosti a jeden hlas při hlasování.

2)    Účastnit se práce strany v té základní organizaci, kterou si zvolí.

3)    Podílet se na formování politiky strany jak ve své základní organizaci, tak i v dalších orgánech strany.

4)    Vyjadřovat svobodně své názory a obhajovat je.

5)    Kritizovat kteréhokoliv člena a funkcionáře strany.

6)    Účastnit se jednání všech orgánů strany, kde se jedná o jeho osobě, jeho návrzích a stanoviscích. Bude-li při takovém jednání, na které nebyl pozván, nebo se z důvodů hodných zřetele takového jednání účastnit nemohl (např. byl upoután na lůžko), přijato rozhodnutí, je od samého začátku neplatné.

7)    Být volen do kteréhokoliv orgánů strany a do kterékoliv funkce ve straně.

8)    Být navrhován do veřejných funkcí.

9)    Být informován o průběhu a závěrech jednání orgánů strany.

10)  Odvolávat se proti rozhodnutí orgánů strany způsobem stanoveným ve stanovách.

11)  Práva člena nelze žádným otevřeným či skrytým nebo zprostředkovaným způsobem omezit nebo je učinit nedostupnými pro člena, s výjimkou případných zákonných nebo jiných ustanovení příslušných orgánů České republiky. Rozhodnutí přijatá v takovém případě jsou od samého začátku neplatná.

12)  Člen strany se nemůže svých práv pod žádnou záminkou vzdát nebo je převést na druhého.

13)  Člen strany nemůže být členem jiného politického subjektu.

14)  Ukončení členství ve straně z důvodů – a) úmrtí, b) na vlastní písemnou žádost, c) pro odsouzení soudem za úmyslný trestný čin, d) za hrubé porušování stanov. Rozhodnutí o ukončení členství je v kompetenci základní organizace strany. Usnesení o ukončení členství ve straně musí znít: „Jmenovaný není nadále považován za člena KSČ“. Proti rozhodnutí základní organizace strany o ukončení členství se člen může odvolat k Ústřední rozhodčí komisi. Konečné rozhodnutí učiní Ústřední výbor strany na návrh této komise.

§ 7

Povinnosti člena strany

1)    Dodržovat stanovy strany.

2)    Aktivně pracovat v základní organizaci strany, ve které je veden jako člen.

3)    Milovat svůj národ a ctít všechny ostatní národy a národnosti. Rozvíjet vzájemné poznávání a sbližování mezi národy a národnostmi.

4)    Rozvíjet přátelské styky, vzájemné poznání a spolupráci mezi pracujícími všech států.

5)    Podporovat pokrokové síly světa a mezinárodní solidaritu.

6)    Uskutečňovat program strany a získávat pro jeho plnění další občany.

7)    Ve své každodenní politické práci napomáhat k odstraňování nespravedlností a sociální nerovnosti.

8)    Usilovat o odstranění podmínek chudoby a sociální nespravedlnosti a také příčin jejich vzniku.

9)    Prosazovat v každodenním životě prohlubování a rozšiřování demokracie, odstraňování všech forem diktátu a zneužívání moci a postavení v neprospěch kteréhokoliv člověka.

10)  Chránit ty, kteří jsou neoprávněně pronásledováni jinými osobami za své přesvědčení a názory, pokud jsou v souladu s Ústavou a právním řádem České republiky.

11)  Svědomitě a s nasazením všech svých schopností a možností vykonávat veřejné funkce, do kterých byl zvolen, vyslán stranou, nebo které sám přijal.

12)  Hmotně podporovat stranu a platit členské příspěvky podle přijatých zásad, schválených Ústředním výborem strany. Vědomé neplacení členských příspěvků je považováno za hrubé porušení stanov. Při neplacení delším jak 3 měsíce, může stranický orgán takovému členu ukončit členství v KSČ.

13)  Výbor základní organizace může z důvodů hodných zřetele dočasně osvobodit člena strany od plnění některých výše vyjmenovaných povinností.

 

Část III.

Organizační výstavba strany

§ 8

Zásady organizační výstavby strany

1)    Strana je v souladu s citovaným zákonem organizována podle územního principu.

2)    Jednání a rozhodování všech orgánů strany se řídí stanovami strany, organizačním řádem a případně dalšími předpisy. Ustanovení § 2 stanov není tímto dotčeno.

3)    Orgány strany formulují politiku strany, její zásady a způsoby i formy a prostředky její realizace ve svém teritoriu.

4)    V případě potřeby je možné orgány strany doplňovat kooptací. To se nevztahuje na výbor základní organizace a rozhodčí a revizní komisi základní organizace. Jejich členové musí být vždy voleni členskou schůzí.

5)    Rozhodnutí a závěry přijaté orgány strany v souladu s právním řádem České republiky, těmito stanovami a organizačními řády orgánů jsou pro ně, jejich členy, pro nižší orgány strany a jejich členy závazné.

6)    Orgány strany mohou jednat, pokud tyto stanovy neurčují jinak, pouze za přítomností tří čtvrtin členů takového orgánu. Jejich rozhodnutí jsou platná, hlasovala-li pro ně více než polovina přítomných.

7)    Členství v rozhodčím nebo revizním orgánu na kterémkoliv stupni organizační výstavby strany je neslučitelné s členstvím v jiném orgánu strany.

8)    Jednání orgánů strany, konferencí a sjezdů nebo jejich částí mohou být prohlášena za veřejná. Řídící jednání však může od každého, kdo chce být takovému veřejnému jednání přítomen, požadovat prokázání jeho totožnosti a v jednotlivých případech přítomnost odmítnout. Jeho rozhodnutí je konečné.

9)    Základní organizační jednotkou strany je základní organizace.

10)  Základní organizace, ať už přímou volbou nebo prostřednictvím delegátů, vytvářejí všechny orgány strany včetně orgánu nejvyššího, to je Sjezdu strany.

 

Část IV.

Orgány strany a stranická výstavba

§ 9

Orgány strany

1)        Členská schůze základní organizace strany

2)        Okresní konference strany

3)        Sjezd strany

4)        Mimořádný sjezd strany

§ 10

Výkonné orgány strany

1)        Výbor základní organizace strany

2)        Okresní výbor strany

3)        Krajský výbor strany (kde jsou pro to podmínky)

4)        Ústřední výbor strany

5)        Předsednictvo Ústředního výboru strany

§ 11

Rozhodčí a revizní orgány strany

1)        Rozhodčí a revizní komise základní organizace strany

2)        Okresní rozhodčí a revizní komise

3)        Ústřední rozhodčí komise

4)        Ústřední revizní komise

§ 12

Statutární orgán strany

Statutárním orgánem strany je Předsednictvo Ústředního výboru strany.

§ 13

Základní organizace strany

1)    Základní organizace strany je hlavním místem, kde členové uskutečňují politiku strany. Základní organizace jednají ve své politické práci ve smyslu §8, odst. 3 těchto stanov.

2)    Základní organizace strany vzniká rozhodnutím nejméně tří členů strany o jejím založení. Ti, kteří chtějí novou organizaci založit, požádají prostřednictvím okresního výboru strany o licenční kartu ústřední výbor strany.

§ 14

Členská schůze základní organizace strany

1)    Členská schůze základní organizace strany se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

2)    Přijímá uchazeče za členy strany.

3)    Volí a odvolává členy výboru základní organizace strany a členy rozhodčí a revizní komise.

4)    Volí delegáty na okresní konferenci strany.

5)    Volí kandidáty strany pro volby do místních a jiných zastupitelských orgánů pro volební obvod, ve kterém pracuje.

6)    Členská schůze se může usnesením distancovat od jednotlivého činu nebo od jednání kteréhokoliv člena strany pracujícího v její základní organizaci. Jeho jednáním a jeho rozhodnutími není nadále vázána a politicky za ně neodpovídá.

7)    Schvaluje finanční rozpočet základní organizace, sleduje a kontroluje jeho plnění. Schvaluje roční finanční zprávu a inventarizaci majetku. Oba tyto dokumenty předkládá včas okresnímu výboru strany.

8)    Rozhoduje o všech dalších otázkách, které si vyhradí. Řídí se při tom přiměřeně ustanoveními těchto stanov pro vyšší stranické orgány.

§ 15

Výbor základní organizace strany

1)    Jako výkonný orgán členské schůze základní organizace strany řídí veškerou činnost základní organizace. Jeho členové nesou plnou osobní odpovědnost za svěřený úsek práce základní organizace.

2)    Volí předsedu výboru základní organizace strany, pokladníka a další funkcionáře z členů výboru. Všechny tyto funkcionáře také odvolává, jestliže o to požádají, neplní-li stanovy strany, případně nemohou-li svěřenou funkci vykonávat.

3)    V souladu s obecnými předpisy, těmito stanovami a hospodářskou směrnicí hospodaří s majetkem, který základní organizace strany pro stranu nabyla.

4)    Vypracovává a předkládá členské schůzi finanční rozpočet základní organizace, roční finanční zprávu a inventarizaci majetku.

5)    Vykonává i další práva a povinnosti, které z každodenní politické práce plynou, pokud si rozhodování o nich nevyhradila členská schůze základní organizace, nebo podle těchto stanov patří do kompetence jiného orgánu strany.

§ 16

Okresní konference strany

1)        Okresní konference strany je shromáždění delegátů zvolených zpravidla na výročních členských schůzích základních organizací strany podle klíče stanoveného okresním výborem strany s tím, že každou základní organizaci zastupuje nejméně jeden delegát.

2)        Okresní výbor strany případně určí, která členská schůze základní organizace bude výroční a popřípadě i dobu, ve které se má uskutečnit.

3)        Okresní konferenci strany svolává okresní výbor strany podle potřeby, nejméně jednou za 4 roky.

4)        Okresní konference strany

4.1.       Projednává zprávu o činnosti základních organizací strany v okrese, zprávu o činnosti okresní rozhodčí a revizní komise. Zprávu podává její předseda odděleně od ostatních zpráv a odděleně je také podána zpráva o činnosti okresního výboru strany a jeho předsednictva. Zvláště je také podána a projednána zpráva o hospodaření okresního výboru strany a jeho předsednictva. Konference přijímá usnesení, ve kterém se vyjádří k jednotlivým zprávám a uvede, zda je schvaluje či nikoliv. Úkoly, které ze zpráv plynou pro další práci, jsou jmenovitě uvedeny v závěrečném usnesení okresní konference strany.

4.2.       Stanoví hlavní směry činnosti a tam, kde je to možné, i konkrétní terminované úkoly základních organizací, okresního výboru strany, okresní rozhodčí a revizní komise.

4.3.       Jedná ve smyslu ustanovení §8 odst. 3 těchto stanov.

4.4.       Volí okresní výbor strany, okresní rozhodčí a revizní komisi. Stanoví počet členů Okresního výboru strany.

4.5.       Jedná o dalších otázkách, které si vyhradila.

 

 

§ 17

Okresní výbor strany

1)        Hlavním úkolem okresního výboru strany je samostatně i prostřednictvím předsednictva řídit a koordinovat práci základních organizací strany v jeho teritoriu. Současně samostatně provádí politiku strany v okrese, který se nemusí shodovat se státoprávním uspořádáním, vůči státním, správním a jiným orgánům a organizacím.

2)        Okresní výbor strany

2.1.       volí předsednictvo okresního výboru, považuje-li to za nutné vzhledem k velikosti okresní organizace. V případě, že předsednictvo okresního výboru není voleno, plní okresní výbor i jeho funkce.

2.2.       Volí 1. tajemníka okresního výboru, případně další tajemníky, pokladníka okresního výboru strany a další funkcionáře, pokud to považuje za potřebné.

2.3.       Svolává okresní konferenci strany podle těchto stanov. Na žádost aspoň poloviny základních organizací nebo členů strany svolává mimořádnou okresní konferenci. Svolá okresní konferenci také v případě, že tak rozhodne ústřední výbor strany. Stanoví klíč k volbě delegátů základních organizací na okresní konferenci.

2.4.       V souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který pro stranu nabyl. Vytváří fondy a schvaluje jejich statuty.

2.5.       Schvaluje rozpočet okresního výboru strany, kontroluje jeho plnění, připravuje a schvaluje finanční zprávy a předkládá ústřednímu výboru strany roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku.

2.6.       Projednává a rozhoduje o všech dalších otázkách podle těchto stanov a podle toho, jak vznikají v každodenním politickém životě, pokud nejsou výslovně těmito stanovami nebo zákonnými předpisy vyhrazeny jinému orgánu strany.

§ 18

Předsednictvo okresního výboru strany

Kde jsou pro to podmínky.

1)        Předsednictvo okresního výboru strany vykonává všechny funkce, kterými ho okresní výbor strany pověřil.

2)        Uskutečňuje politiku strany jak dovnitř strany, vůči základním organizacím strany, tak vůči státním, správním, občanským a jiným orgánům, organizacím a spolkům.

3)        Rozhoduje o všech aktuálních otázkách stranické politiky a stranické práce ve svém území, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny k rozhodování okresnímu výboru strany nebo jinému orgánu strany.

4)        Zabezpečuje správu majetku a jeho rozmnožování, jakož i využívání majetku (včetně finančních prostředků) v souladu s obecnými předpisy, stanovami a směrnicemi.

§ 19

Krajský výbor strany

Kde jsou pro to podmínky.

1)        Krajský výbor strany je shromážděním prvních tajemníků okresních výborů strany a plní pouze funkci koordinační. Nemá žádné rozhodovací pravomoci. Provádí koordinaci práce okresních výborů strany a předsednictev okresních výborů strany při respektování příslušných ustanovení těchto stanov.

2)        Krajský výbor strany na svém prvním zasedání volí svého tajemníka, případně další funkcionáře podle potřeby.

3)        Sídlem krajského výboru strany je sídlo toho 1. tajemníka okresního výboru, který byl zvolen krajským tajemníkem strany.

 

 

§ 20

Sjezd strany

1)    Sjezd strany svolává ústřední výbor strany nejméně jednou za 4 roky. Ústřední výbor strany svolává sjezd strany také tehdy, jestliže o to požádá polovina okresních konferencí strany nebo tři čtvrtiny okresních výborů strany, nebo vyžádá-li si to mimořádná situace.

2)    Sjezd strany

2.1.    Volí ústřední výbor strany, ústřední rozhodčí a ústřední revizní komisi. Volí předsedy obou těchto komisí.

2.2.    Přijímá a mění program strany a stanovy strany.

2.3.    Projednává zprávu o činnosti strany, zprávu o činnosti ústředního výboru strany a práci jeho předsednictva, případně zprávu o práci poslanců a zastupitelů, zvolených za stranu, zprávy ústřední rozhodčí komise a ústřední revizní komise a zprávu o hospodaření a majetku strany. Každá zpráva musí být podána jako samostatný dokument. Zprávy komisí podávají jejich předsedové, zprávu o hospodaření a majetku podává pokladník – jednatel strany. Ostatní zprávy podává generální tajemník ústředního výboru strany, případně pověřený člen předsednictva ústředního výboru strany.

2.4.    Projednává a přijímá usnesení k odvoláním se členů a orgánů strany podle těchto stanov, a to ke každému zvlášť.

2.5.    Může si vyhradit k projednání také ty otázky, které jsou těmito stanovami svěřeny jiným orgánům stranické výstavby. Musí však k tomu přijmout nejprve zásadní a zdůvodněné usnesení.

3)    Mimořádný sjezd strany svolává ústřední výbor strany v případě mimořádné situace ve straně nebo společnosti.

§ 21

Ústřední rozhodčí komise

1)        Řeší spory mezi členy, orgány a organizacemi strany. Předseda má právo zúčastňovat se zasedání předsednictva ústředního výboru strany. Její jednání je zahajováno na žádost člena nebo orgánu nebo organizace strany. Vždy musí být slyšeni všichni zúčastnění a jednání i jeho závěry musí být v souladu se zákony České republiky a těmito stanovami. Jednání může být v jednotlivém případě zahájeno také rozhodnutím nadpoloviční většiny členů ústřední rozhodčí komise. Ve své zprávě Sjezdu strany musí komise všechny takové případy zvláště vyčerpávajícím způsobem odůvodnit.

2)        Komise je tří až pětičlenná. Člen komise nesmí být v  členském nebo podobném poměru (ve smyslu zákoníku práce) s orgánem strany na dané úrovni.

3)        O projednávání věci je veden zápis, který je součástí dokumentace celého šetření. Každé stanovisko nebo důkaz, který bude brán na zřetel při rozhodování, musí být uveden písemně a se všemi obvyklými náležitostmi, zejména musí být opatřen datem a vlastnoručním podpisem toho, kdo je poskytl. Součástí dokumentace jsou fotokopie dokumentů, které pro rozhodování byly vzaty v úvahu. Tyto fotokopie mohou být ověřeny podpisy předsedy komise a účastníky sporu. Není-li možné takové fotokopie dokumentů pořídit, bude součástí dokumentace jejich opis nebo aspoň jejich seznam. Porušení těchto zásad má za následek neplatnost rozhodnutí komise od samého začátku.

4)        O rozhodnutí ve věci se hlasuje za přítomnosti nadpoloviční většiny členů komise. O výsledku hlasování se provede záznam. Konečné rozhodnutí na návrh ústřední rozhodčí komise strany provede ústřední výbor strany.

5)        Předseda ústřední rozhodčí komise řídí práci komise jako celku. Řídí také projednávání jednotlivých případů. Tím však může pověřit jiného člena komise, kromě místopředsedy. Předseda a členové komise odpovídají za práci komise Sjezdu strany.

6)        Ústřední rozhodčí komise si může podle potřeby volit své funkcionáře ze svých členů. Vždy volí svého místopředsedu. Ten také vede dokumentaci k jednotlivým případům a ukládá ji do stranického archivu. Může tím pověřit podle potřeby jiného člena komise.

7)        O všech pověřeních musí být vždy jednotlivě učiněn zápis a ten uložen jako součást dokumentace případu.

8)        Požádá-li o to ústřední výbor strany nebo jeho předsednictvo, předseda komise podá zprávu o výsledcích projednání konkrétního případu. Děje se tak až po jeho ukončení.

9)        Všechna rozhodnutí se vypracovávají v písemné formě. Za komisi je podepisuje předseda a nejméně jeden člen komise.

10)    Ustanovení o ústřední rozhodčí komisi se přiměřeně použije i pro práci okresní rozhodčí a revizní komise.

§ 22

Ústřední revizní komise

1)        Reviduje hospodaření všech orgánů a organizací strany. Předseda má právo se zúčastňovat zasedání předsednictva ústředního výboru strany. Odpovědné osoby jsou povinny poskytnout členům ústřední revizní komise všechny požadované dokumenty a informace.

2)        Vyjadřuje se ke všem finančním zprávám a soupisům – inventarizacím majetku. Vyjadřuje se k roční finanční zprávě a inventarizaci majetku strany.

3)        Ústřední revizní komise je tří až pětičlenná. Může si podle potřeby volit své funkcionáře ze svých členů. Vždy volí místopředsedu. Ten také vede dokumentaci k jednotlivým revizím a ukládá ji do stranického archivu. Může však tím pověřit jiné členy revizní komise.

4)        Pro jednání ústřední revizní komise se přiměřeně použije ustanovení § 21 těchto stanov.

§ 23

Ústřední výbor strany

1)    Řídí a koordinuje práci strany v období mezi sjezdy a vykonává všechny nezbytné činnosti s tím spojené. Za činnost ústředního výboru strany a předsednictva odpovídá generální tajemník ústředního výboru strany.

2)    Členové ústředního výboru strany zasedají v plénu, případně v jimi ustanovených komisích a výborech. Plénum ústředního výboru strany zasedá nejméně jednou za tři měsíce. Svolává ho předsednictvo ústředního výboru strany. Plénum musí být svoláno také tehdy, požádá-li o to nejméně jedna polovina jeho členů. Rozhodnutí, stanoviska a podobně ústředního výboru strany jsou přijímána pouze v jeho plénu.

3)    Ústřední výbor strany

3.1.    Volí a odvolává předsednictvo ústředního výboru strany, generálního tajemníka ústředního výboru strany, jeho zástupce, tajemníky ústředního výboru strany, pokladníka – jednatele strany a další funkcionáře, pokud to uzná za potřebné.

3.2.    Zřizuje a ze svých členů volí odborné výbory a komise ústředního výboru strany. Ty přibírají ke své práci odborníky z řad členů strany a sympatizujících.

3.3.    Rozhoduje o formách a metodách realizace usnesení a závěrů Sjezdu strany.

3.4.    Projednává zprávy o činnosti poslanců Parlamentu a zastupitelů zvolených za stranu a přijímá k nim závěry a usnesení, pokud je má.

3.5.    Schvaluje zprávu o činnosti předsednictva ústředního výboru strany, kterou předsednictvo předkládá každému zasedání.

3.6.    Schvaluje rozpočet ústředního výboru strany a kontroluje jeho plnění.

3.7.    Projednává a schvaluje roční finanční zprávu a inventuru majetku.

3.8.    Vytváří fondy a schvaluje jejich statuty.

 

§ 24

Předsednictvo ústředního výboru strany

1)        Předsednictvo ústředního výboru strany je statutárním orgánem strany ve smyslu citovaného zákona. Řídí práci strany mezi zasedáními ústředního výboru strany. Přijímá stanoviska a usnesení k aktuálním otázkám stranické práce ve všech jejích oblastech a ve všech jejích směrech. Operativně řídí všechny orgány strany a její organizace. V souladu s předpisy hospodaří s majetkem strany. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

2)    Předsednictvo může podle potřeby vytvořit ústřední sekretariát, jehož členy jsou generální tajemník ústředního výboru strany, pokladník-jednatel strany, tajemníci ústředního výboru strany a další funkcionáři, které předsednictvo určí. Sekretariát má koordinační a organizační funkci, nemůže však přijímat závazná usnesení.

3)    Předsednictvo rozhoduje o zřízení aparátu ústředního výboru strany a o počtu profesionálních pracovníků. Je ve smyslu zákoníku práce zaměstnavatelem. Pracovníci aparátu ústředního výboru strany nemohou vydávat jménem strany nebo jejích orgánů pokyny či rozhodnutí, přijímat závazky nebo vstupovat do práv. Takovou činností nesmí být pověřováni. Toto ustanovení se přiměřeně použije pro aparát okresního výboru strany.

Část V.

Jednání jménem strany

§ 25

1)    Za statutární orgán jedná generální tajemník ústředního výboru strany, který je také vedoucím organizace ve smyslu zákona, anebo jeho statutární zástupce. Statutární orgán rozhodne, které další osoby a v jakém rozsahu jsou oprávněny jménem strany jednat. O jejich zmocnění bude vydáno rozhodnutí příslušného orgánu, kterým se zmocněnec na požádání třetích osob prokazuje.

2)    Za základní organizaci strany jedná navenek a zastupuje ji předseda výboru. Výbor může pověřit další osoby zastupováním a určit rozsah tohoto pověření. O právu zastupovat základní organizaci bude vydáno rozhodnutí výboru základní organizace, kterým se zmocněnec na požádání třetích osob prokazuje. Zmocnění musí být spolupodepsáno 1. tajemníkem okresního výboru strany.

3)    Za okresní výbor strany jedná navenek a zastupuje ho 1. tajemník okresního výboru strany. O právu zastupovat okresní výbor strany bude vydáno rozhodnutí okresního výboru strany, kterým se zmocněnec na požádání třetích osob prokazuje. Zmocnění musí být spolupodepsáno generálním tajemníkem ústředního výboru strany.

4)    Osoby oprávněné jednat za stranu nebo její orgán v určeném jim rozsahu jsou povinny se řídit zákony, stanovami, pokyny, které jim udělil orgán, který je pověřil, jakož i organizačním řádem.

5)    Podepisovat za stranu nebo okresní výbor strany či základní organizaci strany smlouvy a jiné dokumenty, které se týkají vzniku, zániku či jinak ovlivňují majetková práva strany, mohou pouze:

5.1.      Generální tajemník ústředního výboru strany, a to bez omezení výše hodnoty či částky, společně s pokladníkem-jednatelem strany.

5.2.      1. tajemník okresního výboru strany, a to pouze do výše 100 000,- Kč, společně s dalším pověřeným členem předsednictva okresního výboru strany.

5.3.      Předseda výboru základní organizace strany do výše 10 000,- Kč společně s pověřeným členem výboru základní organizace strany.

Bod (5.1. – 5.3.) upřesní ústřední výbor strany v Hospodářské směrnici KSČ.

 

Podepisují se tak, že vedle vlastnoručního podpisu otisknou razítko toho orgánu, který zastupují. Jejich jméno a funkce musí být na stejném místě vyznačeny stejným způsobem, jako je sepsán celý dokument. Rozhodnutí o zmocnění podepisovat se za základní organizaci vydá předsedovi výboru základní organizace okresní výbor strany. Rozhodnutí o zmocnění podepisovat se za okresní výbor strany vydá 1. tajemníkovi okresního výboru strany generální tajemník ústředního výboru strany.

 

6)    Překročí-li některá osoba svoji pravomoc, a mohla-li se třetí osoba, dotčena tímto překročením, přesvědčit o oprávněnosti a rozsahu zmocnění, nenese strana ani Okresní výbor strany ani Základní organizace strany odpovědnost. Může však svým dodatečným usnesením následky tohoto překročení zhojit.

 

Část VI.

Zásady hospodaření strany

§ 26

Hospodaření s majetkem strany, jeho nabývání a užívání, jakož i zcizování se děje podle platných předpisů, těchto stanov a pokynů orgánů strany. Majetek strany je možné použít jen pro činnost strany.

§ 27

Zdroje majetku strany

Zdrojem majetku strany jsou:

1)        Členské příspěvky placené pravidelně podle pravidel stanovených ústředním výborem strany,

2)        Příjmy z pronájmu majetku,

3)        Dary,

4)        Příjmy z prodeje majetku v souladu se zásadami hospodaření a směrnicemi pro hospodaření strany,

5)        Příjmy z kulturních, politických a podobných akcí,

6)        Úvěry a půjčky, jakož i úroky z vkladů,

7)    Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů,

8)    Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost politických stran a hnutí,

9)    Další zdroje v souladu s právním řádem České republiky,

10)  Volební fond.

§ 28

Zásady hospodaření

1)  Strana ani její orgány nesmí v souladu s citovaným zákonem provozovat žádnou podnikatelskou činnost a nesmí založit právnickou osobu ani se jako účastník podílet na podnikání jiné právnické osoby. Mohou však založit nebo se podílet jako účastník na činnosti právnické osoby, jejímž účelem není podnikání.

2)  Strana a její orgány i základní organizace mohou nabývat pro stranu movitý a nemovitý majetek či jiná hmotná a nehmotná práva. Tato práva mají stejné postavení a nakládání s nimi se řídí stejnými zásadami, jako se řídí nakládání s movitým a nemovitým majetkem.

3)  Majetek strany je ve vlastnictví strany jako celku.

4)  Orgány a základní organizace strany hospodaří s majetkem samostatně podle platných obecných předpisů, hospodářských směrnic a pokynů vyšších stranických orgánů. K tomu účelu vytvářejí potřebné předpoklady a vedou účetnictví.

5)  Orgány a základní organizace strany mohou nakládat jen se svěřeným majetkem a uzavírat majetkové vztahy jen do stanovami určené výše.

6)  Ústřední výbor strany stanoví, jakým způsobem budou děleny příspěvky členů strany mezi základní organizace strany, okresní výbory strany a ústřední výbor strany.

7)  Ústřední výbor strany vydá směrnici pro hospodaření strany.

 

Část VII.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 29

Jestliže v okrese dosud neexistuje žádná základní organizace strany, obrací se členové strany na nejbližší okresní výbor strany. Po vzniku nejméně tří základních organizací strany svolá nejbližší okresní výbor všeplenární schůzi, které se účastní členové příslušných základních organizací. Prvním bodem jednání bude volba okresního výboru strany.

§ 30

Poslanci a zastupitelé zvoleni za stranu se účastní jednání stranických orgánů: výboru základní organizace, okresního výboru strany a ústředního výboru strany. Této povinnosti nemohou být zbaveni ani se jí vyhnout. Neúčast na jednání obvyklým způsobem odůvodní. Při své práci uskutečňují program a politiku strany. Podávají pravidelně informace příslušnému orgánu a organizacím strany. Organizace a orgány strany jsou povinny poskytovat poslancům a zastupitelům veškerou nutnou pomoc pro výkon jejich funkce. Poslanci ze svého poslaneckého platu podporují stranu.

§ 31

1)  Zanikne-li některá základní organizace strany, rozhodne příslušný okresní výbor strany o dalším využití jejího majetku pro práci strany v okrese. Ve všech ostatních případech učiní takové rozhodnutí předsednictvo ústředního výboru strany.

2)  Zanikne-li strana sloučením s jinou stranou, nebo politickým hnutím, nebo se změní na spolek apod., přechází majetek, stejně jako práva a závazky na takového právního nástupce.

3)  Zanikne-li strana bez právního nástupce, přechází její majetek Lidové unii národní a sociální záchrany, v případě její neexistence Dětské onkologii ve Fakultní nemocnici v Motole (v Praze).

§ 32

Základní organizace strany, okresní výbor strany, popřípadě krajský výbor strany, zahajují svoji činnost po získání licenční karty, o jejímž vydání rozhoduje ústřední výbor strany na návrh předsednictva ústředního výboru strany. Činnost základní organizace strany, okresního výboru strany, popřípadě krajského výboru strany, může být ukončena odnětím licence ústředním výborem strany na návrh předsednictva ústředního výboru strany.

 

§ 33

V případě nesouhlasu stanov s obecnými předpisy nebo při námitkách státního orgánu, provede nezbytné opravy ústřední výbor strany na návrh jeho předsednictva.

§ 34

Další témata, která nejsou rozvedena ve stanovách, se řídí:

·      Organizačním řádem strany,

·      Jednacím řádem,

·      Směrnicí o hospodaření a zásadami tvorby a užití volebního fondu,

·      Pravidly stranické evidence.

Tyto dokumenty s pověřením Sjezdu strany zpracovává předsednictvo ústředního výboru strany a schvaluje ústřední výbor strany do tří měsíců po skončení sjezdu.