Výzva ke znovuobnovení Mezinárodní komunistické Internacionály a Jednotné fronty proti fašismu

My komunisté, účastníci XXIII. sjezdu Komunistické strany Československa, u příležitosti konání tohoto sjezdu s velkým znepokojením konstatujeme, že globalizovaný světový kapitál pod vedením USA, kterému již téměř čtvrt století nestojí v cestě SSSR a světová socialistická soustava, nadále zabředá do dalších a prohlubujících se hospodářských krizí, které stále častěji řeší, stejně jako v celé své historii, cestou válek i podporou vzniku fašistických a nacistických režimů. Například zločinným svržením legální vlády na Ukrajině a nastolením vlády svých loutek s podporou jimi oživených fašistických a nacistických uskupení, vyvolal v této zemi občanskou válku, a to jako předstupeň k válce proti Ruské federaci, která by nutně přivedla svět do termojaderné katastrofy.

Vyzýváme proto všechny světové pokrokové marxisticko-leninské komunistické strany k tomu, aby se v duchu hesla „Proletáři všech zemí, spojte se!“ začaly intenzívně zabývat myšlenkou a hledáním cest ke znovuobnovení aktivit Mezinárodní komunistické internacionály.

Stejně jako v minulosti, je nutné spojit a koordinovat svá úsilí, a to jako odpověď na globalizovaným kapitálem bezuzdně stupňované vykořisťování lidí z celého světa, které živí jen prodej jejich vlastní práce, a jako odpověď na narůstající nebezpečí celosvětové válečné katastrofy. Jedním z prvních úkolů těchto obnovených aktivit by se mělo stát vytvoření Jednotné protifašistické fronty.

Lid České republiky prožil 25 let restaurace divokého kapitalismu. Není náhodou, že změny ve světě se nedějí v důsledku parlamentních voleb, ale cestou tzv. revolucí, či pod pláštíkem ochrany lidských práv a boje proti terorismu. Již řadu let zde působí masmédia, která všemožně zapírají existenci pokrokových sil naší společnosti či hanobí jejich práci. Situaci ve světě prezentují neobjektivně a podle přání svých chlebodárců.

Komunistická strana Československa se od roku 1989 nepodílela na řízení společnosti, nebyla v Parlamentu ČR. Nepodílela se tak na tvorbě zmatečních zákonů, zločinné privatizaci, rozprodeji bohatství České republiky do cizáckých rukou, nepodílela se na rozhodování o nemravných církevních restitucích a lumpárnách při správě měst a obcí. Nemá podíl na enormním zadlužení České republiky, které dosahuje 2 bilionů korun. Nepodílela se na zavlečení České republiky do nepřátelských struktur (NATO, EU). Nemá podíl na rozhodnutích, která přinášejí utrpení lidí v jiných zemích, poškozují zájmy České republiky a její budoucí mezinárodní vztahy. Máme na mysli vztahy se zeměmi, kam byli vysláni žoldnéři, a případy, kdy Česká republika podpořila nepřátelské akty USA a jejich patolízalů vůči těmto zemím. Komunistická strana Československa a její členové mají čisté ruce. Ubezpečujeme pokrokové síly České republiky, že se nemusí bát s námi spojit a pomoci v úsilí, aby, řečeno s nadsázkou, byl 17. listopad 1989 považován za Den vítězství nad pracujícím lidem. Vyzýváme KSČM, neorganizované komunisty, sympatizující, voliče naší strany, aby se s námi spojili v tomto období, kdy sílí projevy fašismu, a spoluvytvořili výše zmíněnou Jednotnou frontu proti fašismu u nás. Vyzýváme komunisty, marxisty-leninovce, ostatních zemí, aby obnovili kontakty s námi a projednali možnosti společného postupu v úsilí o mír v této celosvětově nebezpečné době.

V Praze dne 29. listopadu 2014