PROHLÁŠENÍ

Krajský výbor Komunistické strany Československa v Moravskoslezském kraji se zcela staví za oprávněné požadavky horníků, ale i koksařů a hutníků ve všech jejich nárocích.

Komunistická strana Československa (KSČ) zastává stanovisko, že veškeré zdroje nerostných surovin, tedy včetně uhlí, jsou národním bohatstvím České republiky, a tedy vlastnictvím lidu této země. Proto i jeho těžba musí být ve vlastnictví státu.

Zestátnění celého komplexu OKD, včetně všeho jeho bývalého bytového fondu, nemovitého a movitého majetku a jejich součástí, o kterých hornická veřejnost ani občané nebyli informováni, je prvotním řešením.

Byli to komunisté, kteří i přes veškeré umlčování, poukazovali od roku 1990 nejen na závažnou nebezpečnost útlumu těžby, ale též na následnou „divokou“ likvidaci ostravské a petřvaldské části OKD. Obdobným a, zdůrazňujeme, daleko tvrdším způsobem, je připravována ba dokonce hrozí likvidace zbytku OKD v oblasti Karvinska, Frýdku – Místku a již vyhloubených jam v oblasti Frenštátu pod Radhoštěm.

Privatizace OKD ve všech jeho složkách proběhla bez toho, že by byly zvažovány její důsledky. Tak se stalo, že od té doby bylo zlikvidováno a vytunelováno téměř vše, co bylo vybudováno především za socialismu. Poslední zbytky majetku OKD, protože nepřinášejí vlastníkům nekontrolovatelné zisky, mají být zlikvidovány. Tato likvidace připraví většinu horníků o úzce specializovanou práci a nutně se dotkne dalších činností s hornictvím spojených. To se týká především koksárenství, hutnictví, strojírenství a dalších oborů.

KSČ v Moravskoslezském kraji zastává názor, že je nutné zachovat těžbu uhlí v té části revíru, kde se těží kvalitní koksovatelné uhlí. Především pak dolů Paskov, Staříč a karvinské části přiléhající k hranicím Polska. Zdůrazňujeme, že úplné zastavení těžby by mělo za následek nejen ztrátu pracovních míst horníků a zaměstnanců OKD, ale i na ně navazujících oborů. Celkové škody pak budou nevyčíslitelné. Morální škody pak pocítí několik generací.

KSČ je toho názoru, že vlastníci OKD by měli nést odpovědnost za škody, které zřejmě byly nehospodárným řízením způsobeny. I to pak má za následek podceňování bezpečnosti práce, která musí být při důlních činnostech prvořadá.

Z Prohlášení KSČ tedy vyplývá, že zamýšlené insolventní řízení není proto zcela vhodným způsobem řešení problémů s tím souvisejících.

Ostrava, 5. května 2016

JUDr. Zdeněk Hájek

vedoucí tajemník KV KSČ Moravskoslezského kraje