Zpět – hlavní stránka KSČ

DEKLARACE

Před 10 lety jsme na shromáždění v Praze obnovili Komunistickou stranu Československa. Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí, které s pochopením a oceněním přijaly tisíce komunistů a sympatizujících občanů.

Důvody, proč jsme stranu obnovili, jsou zřejmé a stále platí. Distancovali jsme se tím od tzv. listopadu 1989, s nímž jsme nikdy neměli a nikdy nebudeme mít nic společného. Organizačně jsme se rozešli s těmi funkcionáři, kteří vlivem událostí uchvátili vedoucí pozice v československém komunistickém hnutí, ale opravdovými komunisty nikdy nebyli.

Ve skutečnosti se odvrátili od socialismu, odvrátili se od marxismu-leninismu a od učení vědeckého komunismu. Místo toho všelijak ospravedlňovali tento tzv. listopad 1989 a hledali na něm něco dobrého.

My jsme to řekli tehdy a říkáme to zase: "Listopad 1989 byl kontrarevolučním převratem, který otočil kolo dějin zpět - leckde až před Bílou horu." Nikdy od dob protektorátu Čech a Moravy nebyly naše státní suverenita, naše národní a sociální svoboda tak ohroženy, jako je tomu dnes. My jsme s listopadem 1989 nikdy neměli a nebudeme mít nic společného. Nic na něm nebylo dobrého a uplynulá léta to jen potvrdila.

Socialismus budovaný na zásadách marxismu-leninismu, proletářského a socialistického internacionalismu, socialismus, k němuž se my hrdě a čestně hlásíme, zajistil v naší zemi svobodný rozvoj a spokojený život v míru.

Náš vděk patří všem generacím bojovníků třídních a politických zápasů proti kapitalismu. Vzdáváme hold Marxovi, Engelsovi a Leninovi, kteří ukázali lidstvu cestu vpřed. Myslíme na první bolševiky, kteří po Velkém říjnu 1917 v neuvěřitelně složitých podmínkách a během pouhých dvou desítek let uskutečnili gigantickou industrializaci, zlikvidovali negramotnost a změnili zaostalé Rusko v průmyslovou a vědeckou velmoc první velikosti. Nikdy předtím a nikdy potom nebyl v dějinách lidstva srovnatelně tak úžasný pokrok za tak krátkou dobu dosažen.

Bez těchto obětí a bez hrdinství sovětského lidu, který nesl hlavní tíhu 2. světové války a přinesl v ní největší oběti, by se nikdy nepodařilo zastavit nápor německého fašismu. A není vůbec přehnané, jestliže říkáme, že jen sovětským lidem vděčíme za to, že jako národ vůbec existujeme, že žijeme.

S hlubokou úctou si připomínáme jména zakladatelů KSČ - zvláště těch, kteří pod vedením nezapomenutelného Klementa Gottwalda prosadili ve straně bolševickou linii a položili základy socialismu. Uznání patří milionům dělníků, rolníků, pracujících i mládeže, příslušníků ozbrojených sil, kteří u nás po čtyři desetiletí obětavě vytvářeli a bránili nový a spravedlivý společenský řád.

Socialismus nebyl poražen svými chybami ani nebyl odstraněn z demokratické vůle lidu. Socialismus cílevědomě podkopali a zlikvidovali zrádci v čele s Gorbačovem. Hrstka reakcionářů k tomu za mohutné podpory ze zahraničí a za účasti domácích převlékačů kabátů uspořádala pro dezorientované lidi pouliční divadlo, z čehož se pak dodatečně vyrobil důkaz, že změna režimu proběhla jakoby se souhlasem občanů.

Dobře si ještě pamatujeme, jak z listopadových tribun řečníci naslibovali lidem hory doly, mimo jiné také to, že nejde o likvidaci socialismu a že nebude nezaměstnanost. To se potom škrtlo a místo toho přišlo vrácení majetku potomkům kapitalistů a šlechty. Nová vládnoucí garnitura si potřebovala zajistit hlasy, které ji budou volit napořád, a tak si je obstarala za peníze nás všech.

Tím více nás naplňuje rozhořčením, že takzvané levicové strany matou voliče a vhání je do náruče ODS. To bohužel platí i pro KSČM, jejíž vedení se sice ohání radikální rétorikou nutnou k uklidnění nespokojených členů, ale ve skutečnosti se konformně zapojilo do politického dění na bázi polistopadového politického systému a čile se domáhá většího podílu na rozdělování parlamentních trafik a prebend v zastupitelstvech.

Vedení KSČM po listopadu 1989 uchvátilo členskou základnu shora, zneužilo silně zakořeněného smyslu řadových členů pro disciplinu a věrnost straně, zneužilo symbolů komunistického hnutí a majetku KSČ, vytvořilo novou funkcionářskou aristokracii, která se vznáší nad stranou v pohodlí polstrovaných poslaneckých lavic, a vytyčilo oportunistický program příštipkaření a konformismu maskovaného podle potřeby radikální frazeologií.

V KSČM jsou ve vysokých funkcích lidé, kteří se otevřeně hlásí k listopadu 1989 a proklamují jeho prospěšnost. kteří veřejně odmítají Únor 1948 a zpochybňují principiální správnost generální linie výstavby socialismu v naší vlasti.

Není také divu, že mnohým členům KSČM je taková praxe proti mysli a jsou touto obojetností znechuceni. Vyzýváme všechny opravdové komunisty, aby nedopustili zneužívání svého dobrého jména a hlasu ve prospěch této nedobré politiky.

Obracíme se na všechny poctivě smýšlející občany a zvláště mladé lidi, aby nás hodnotili bez předsudků a hanlivých nálepek, kterými nás známkují nepřátele, aby se vážně zamysleli nad naším programem a našli k nám cestu.

Pojďme spolu změnit věci k lepšímu. Ukažme společně na ty, kteří pod zástěrkou kupónové privatizace rozvrátili národní hospodářství, rozkradli všelidový majetek, uchvátili a do cizích rukou zašantročili nejlepší provozy, firmy i tradiční ochranné známky socialistické ekonomiky. Ukažme na ty, kteří rozbili fungující zdravotnictví a nahradili všeobecně dostupnou zdravotní péči a spolehlivou první pomoc placeným nadstandardem pro vyvolené.

Ukažme na ty, kteří dopustili, že se u nás rozmáhá organizovaný zločin, že se nedá v noci jet bez nebezpečí vlakem nebo metrem, že se rodiče bojí posílat děti samotné do škol a nechat je dojít domů, aby jim někdo cestou nevnucoval drogy. Ukažme na ty, kteří dopustili, že orgány činné v trestním řízení, které by jako první měly být na stráži pořádku a spravedlnosti, nahrávají zájmovým skupinám a jsou v děsivé míře prolezlé korupcí a paktováním se zločinem.

Co je to za režim, kde trvá čtyři měsíce, než se podaří vytlačit z funkce premiéra, který neumí vysvětlit, že jeho peníze nepochází z nekalých zdrojů a ještě se přitom ukáže, že ti "spravedliví" kolem něho mají také máslo na hlavě.

Ukažme na ty, kteří způsobili, že na školy a na koleje musí být dnes velké peníze, že spravedlivá obhajoba před soudem je pro nemajetné úplně vyloučenou záležitostí. Ukažme na ty, kteří způsobili, že dnes jde o strach přijít o práci nebo se dožít důchodového věku a nemít na nájem, léky, dopravu, živobytí a na splácení dluhů a hypoték.

Ukažme společně na ty, kteří nás předhodili byrokracii a zvůli úplatných úředníků, kteří nás všechny dnes a denně vydávají všanc rostoucímu pouličnímu násilí, podvodníkům, všelijakým spekulantům a obchodníkům s lidským neštěstím. Požadujeme odhalení a potrestání všech, kteří obešli referendum a pletichami rozbili společný stát Čechů a Slováků. Požadujeme odhalení a potrestání všech, kteří nás - a opět bez referenda - zavlékli do Severoatlantického paktu a zatáhli do lživě zdůvodněné války v Iráku. Řekněme si už konečně pravdu o Evropské unii, která je v této podobě jen další pojistkou kapitalismu a byrokratickou svěrací kazajkou přitaženou kolem krku pracujícího člověka.

Ukažme spolu na ty, kteří nám sebrali taková jasná, konkrétní a naprosto rozhodující lidská práva, jako je právo na existenční jistotu, na práci, na bezplatné vzdělání, na bezplatnou zdravotní péči, na klidné stáří a spokojený život v míru a kruhu rodiny. Všechna tato práva měla za socialismu svůj srozumitelný obsah a měla i bez peněz svoji cenu. Všechna tato naprosto hmatatelná reálná práva nám teď sebrali a dostali jsme za to jakási mlhavá práva nepráva, dobrá jen podle toho, jak na to kdo má peníze. Právo na cestování budiž toho jedním příkladem. Právo na svobodné vyjadřování myšlenek příkladem druhým. Každý ví, že jeho hlas bude slyšet jen tak daleko, jakou si zaplatí reklamu. A jestli pravda nebo lež - to už v tom nehraje vůbec žádnou roli.

Jsme proti násilí a rozhodně jsme pro mírové řešení sporných otázek a konfliktů. Vnitropoliticky i mezinárodně vzato. Stejně tak ale odmítáme lež o mezinárodním terorismu, která se USA a jejich přisluhovačům hodí jako dobrá nálepka pro každého, kdo se od nich nechce nechat zotročit a vykořisťovat, kdo se svobodomyslně postaví do cesty jejich světovládným plánům. Imperialismus, který bojuje svůj poslední zápas a bezohledně se vrhá do válečných dobrodružství, nás strhl na svoji stranu barikády, kam my nepatříme a naši dřívější přátelé a pokrokové síly ve světě v nás teď bohužel musí vidět své nepřátele. A jak dlouho potrvá, než celý náš národ postihne odplata za podlé skutky, které národ neschvaluje a dává v to v průzkumech najevo, ale které úzký okruh našich takzvaných představitelů zcela očividně v rozporu s míněním lidí uskutečňuje a bere si nás tak všechny doslova jako rukojmí.

My kráčíme cestou, kterou lidstvu ukázali Marx, Engels a Lenin. Bude to zápas těžký a vyžádá si svůj čas. Nepřítel je dobře vyzbrojený, bezcitný a krutý. Je zkušený a lstivý. Pevně drží v rukou sdělovací prostředky, chrlí jimi ohlušující záplavy hloupostí a lží, klame a dezorientuje miliony lidí, kteří již vidí, že život není takový, jak se jim v listopadu 1989 slibovalo, ale ztratili orientaci, ještě tápou a nedokážou se dosud sjednotit k rozhodné akci a věci změnit.

Nenecháme se odradit hořkostí porážky a zrady. Nepropadneme netrpělivosti a malomyslnosti. Nezpronevěříme se odkazu našich soudružek a soudruhů, kteří s námi tuto stranu před desíti lety obnovili a dnes již nemohou být mezi námi. Nebojíme se posměchu dočasných vítězů a mocipánů, kteří si nevidí na špičku nosu a myslí si, že povládnou napořád a uniknou spravedlnosti.

Nechť znovu zazní slova, která tak dobře známe z historie. Nechť znovu zazní slova, která jsou posilou malověrných. Nechť znovu zazní slova, která nahánějí hrůzu kolaborantům, zrádcům, příživníkům a privatizačním mafiánům.

Nechť znovu zazní slova pronesená soudruhem Stalinem ve chvíli, kdy už se reakce radovala, že je socialismus nadobro zničen. Slova, která v těžkém okamžiku stmelila lid a ohlásila příští triumf - slova, která tak jasně promluvila z duše národa a dodala mu novou odvahu - "Naše věc je spravedlivá, vítězství bude naše!".

Ať žije obnovená Komunistická strana Československa!

Ústřední výbor Komunistické strany Československa

V Praze dne 7. 5. 2005

Zpět – hlavní stránka KSČ