Komunistická strana Československa - jiná bezúplatná plnění v roce 2018

 

Celkem Kč

Dárce

Datum narození dárce/

(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně

identifikační číslo dárce,

Obvyklá cena v Kč

Bezúplatné plnění

obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)

bylo-li přiděleno

maximální výše daru je 1000,- Kč*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Vysvětlivka

 

 

 

dary přesahující částku 1000,- Kč mohou být poskytovány (přijímány) pouze na základě smlouvy